Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) 2 sierpnia ogłosił rozpoczęcie trzeciej edycję programu „Moja woda” z budżetem w wysokości 130 mln zł. Nabór wniosków miał trwać do wyczerpania środków. W połowie sierpnia okazało się, że złożone wnioski wyczerpują ok 70 proc. budżetu programu.  Anna Moskwa, minister klimatu poinformowała, że w związku z tak dużym zainteresowaniem dotacjami, rząd zwiększył budżet programu o kolejne 100 mln zł do 230 mln zł.

Przeczytaj także: Nie tylko rząd łapie deszcz, coraz częściej także gminy

 

 

Jakie wydatki finansuje "Moja Woda"

W ramach programu właściciele lub współwłaściciele nieruchomości z domem jednorodzinnym mogą otrzymać dofinansowanie na instalacje, które pozwalają zatrzymywać deszczówkę w obrębie nieruchomości. Dzięki temu wody opadowe lub roztopowe z posesji nie są odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji sanitarnej lub deszczowej albo do rowów odwadniających czy na sąsiadujące tereny, ulice i place), lecz służą do nawadniania, podlewania roślin w ogrodach oraz do innych celów bytowych i gospodarczych.

Program „Moja Woda” umożliwia uzyskanie dotacji w wysokości od 2 tys. zł do 6 tys. zł, która obejmuje do 80 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia służącego przydomowej retencji.  Dofinansowane są inwestycje, które zostaną zakończone nie później niż 30 czerwca 2024 r. W dotacji nie skorzystają właściciele nieruchomości, na które udzielono już dofinansowania z poprzednich edycjach programu "Moja Woda"

Czytaj w LEX: Inwestycja obejmująca zbiornik na wody opadowe w świetle przepisów Prawa budowlanego >

Dotacje będzie można otrzymać do zakupu, dostawy, montażu, budowy, rozbudowy, uruchomienia następujących instalacji:

  • do zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych nieruchomości, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, osadniki rynnowe, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez rynien i rur spustowych);
  • do magazynowania wód opadowych w zbiornikach (np. szczelne zbiorniki podziemne i naziemne) o sumarycznej pojemność minimum 2 m sześc.;
  • do retencjonowania wód opadowych w tym roztopowych w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte);
  • do retencjonowania wód opadowych w tym roztopowych na dachach – "zielone dachy" (warstwa drenażowa) bez kosztów nasadzeń;
  • do wykorzystania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowej (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody z istniejącego/nowobudowanego w ramach inwestycji zbiornika).

Sprawdź w LEX: Czy zbiornik na deszczówkę wymaga pozwolenia na budowę czy zgłoszenia? >

Aby otrzymać dotację, należy złożyć do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wniosek o wsparcie wraz dokumentami potwierdzającymi wydatek (np. fakturami zakupu) oraz potwierdzającymi wykonanie instalacji (protokół wykonania lub oświadczenie o samodzielnej realizacji)

Sprawdź w LEX: Czy zewnętrzna kanalizacja deszczowa oraz bezodpływowy zbiornik na wody opadowe spełnia warunek odprowadzenia wód opadowych - na teren działki, na grunt powierzchniowo? >

 

W programie wydano już 236 mln zł

Ogłoszona w 2020 r. i 2021 dwie edycje programu „Moja Woda” cieszyły się duża popularnością. Pierwszy budżet programu opiewał na 100 mln zł, drugi już ponad 136 mln zł,  obu zainteresowanie było większe niż pula środków.  Ze wsparcia skorzystało 46 tys. gospodarstwa domowych. W poprzednich edycjach dofinansowanie wynosiło do 5 tys. zł

Ministerstwo Klimatu oszacowało, że zrealizowane już inwestycje pozwalają na zgromadzenie i zagospodarowanie na terenie prywatnych nieruchomości około 2,5 mln m3 wód opadowych (i roztopowych) rocznie. Trzeci nabór sprawi, że wartość ta orientacyjnie może wzrosnąć o kolejne 1,2 mln m3 deszczówki, która zostanie wykorzystana przez właścicieli domów jednorodzinnych do wspomagania walki z suszą i lokalnymi podtopieniami.

Celem rządowego programu jest zbudowanie 67,6 tys. przydomowych instalacji retencyjnych i zagospodarowanie wody opadowej i roztopowej w ilości 3,38 mln m3 rocznie.

Sprawdź w LEX: