W wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano informację na temat planowanych zmian w uchwałach ustanawiających Rządowy Program Odbudowy Zabytków oraz Rządowy Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. To konsekwencja wejścia w życie ustawy z 15 maja 2024 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej, która przewiduje zmianę organu uprawnionego do podejmowania działań w zakresie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego.

W przypadku obu funduszy dotychczasowe zadania i kompetencje Prezesa Rady Ministrów ma przejąć minister właściwy do spraw finansów publicznych. Uzasadniono, że takie działanie "jest to niezbędne w celu usprawnienia realizacji zadań administracji rządowej w ramach ustanowionych programów”.

Dotychczas to do premiera należało m.in. ogłaszanie naborów wniosków w ramach wymienionych programów oraz m.in. powoływanie komisji oceniającej wnioski i sporządzającej listę inwestycji rekomendowanych do objęcia wsparciem.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce. Dofinansowanie z programu udzielane jest na wniosek składany do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK samorządom, a za ich pośrednictwem również innym podmiotom zobowiązanym do opieki nad zabytkami. Samorządy mogą przeznaczyć środki programu m.in. na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami.