Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.


Czy prezydent miasta może wydać decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z terenu należącego do spółki prawa handlowego, której udziałowcem jest gmina?


Odpowiedź:

Prezydent miasta nie może wydać decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu należącego do spółki prawa handlowego, której udziałowcem jest gmina. Oznacza to, że powinien wyłączyć się z postępowania i zwrócić do SKO o wyznaczenie innego organu do załatwienia sprawy.
 

Także prezydent miasta na prawach powiatu (jako starosta właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu spółki, w której gmina ma udziały) również nie jest organem właściwym do wydania zezwolenia.


Uzasadnienie:

Mimo że spółka prawa handlowego jest jednostką odrębną od gminy i teoretyczne gmina nie ma wpływu na jej funkcjonowanie, to z uwagi na udział gminy w tej spółce organ wykonawczy gminy powinien wyłączyć się z załatwienia sprawy. Analizowana sprawa dotyczy w jakimś stopniu interesów miasta jako udziałowca spółki. Zatem, w mojej ocenie, prezydent miasta, jako organ wykonawczy gminy i podmiot pozostający z gminą w stosunku zatrudnienia, podlega wyłączeniu na podstawie art. 24 § 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267), co w konsekwencji wyłącza możliwość upoważnienia przez niego do załatwienia tej sprawy jego zastępców i pozostałych pracowników urzędu miasta.

W świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, np. wyroku NSA z dnia 5 czerwca 2007 r., II OSK 879/06, LEX nr 345956, wystarczy samo uprawdopodobnienie istnienia okoliczności, które mogą wywoływać wątpliwości co do bezstronności pracownika piastującego funkcję organu, aby wyłączyć ten organ z postępowania.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.