Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

Czy starosta, który wydał pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń do odwodnienia drogi, może prowadzić postępowanie z art. 133 ustawy Prawo wodne w związku z zalewaniem działek spowodowanym wykonaniem tych urządzeń?


W 2009 r. w związku z budową ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej starosta wydał dla swojego powiatu pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń do odwodnienia drogi (wpusty z odprowadzeniem do skrzynek rozsiąkowych) i na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z drogi do ziemi przez ww. urządzenia. Skrzynki rozsiąkowe zaplanowano zamiennie do istniejących miejscowo rowów trawiastych (zamulonych, wypłyconych, w złym stanie technicznym). Zdecydowano się na likwidację rowów z uwagi na brak miejsca między jezdnią a zabudowaniami - rów i ciąg nie zmieściłyby się w pasie drogowym. Projektant w wyjaśnieniach dowodził, że likwidacja rowów nie wpłynie negatywnie na grunty przyległe. Od decyzji nikt się nie odwołał i stała się ostateczna.

W bieżącym, mokrym roku część z właścicieli nieruchomości znajdujących się przy wykonanym ciągu pieszo-rowerowym zaczęło skarżyć się na zalewanie ich działek deszczówką, podając za przyczynę m.in. zasypanie rowów przydrożnych. Jeden z tych właścicieli złożył wniosek do miejscowego burmistrza o zmianę stanu wody na gruncie (postępowanie w toku) oraz drugi wniosek do starosty o wszczęcie postępowania w oparciu o art. 133 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145) – dalej pr. wod. Oba wnioski dotyczą tak naprawdę tego samego - negatywnego oddziaływania chodnika na przyległą działkę.

Czy starosta, który wydał dla swojego powiatu ww. pozwolenie wodnoprawne, może prowadzić postępowanie z art. 133 pr. wod.?

Czy ma przekazać wniosek do dyrektora RZGW o wyznaczenie innego starosty zgodnie z art. 127 ust. 7b i7c pr. wod.?

Czy jeżeli takie postępowanie z art. 133 pr. wod. zostanie wszczęte, należy je prowadzić równolegle do postępowania burmistrza, czy zawiesić do czasu wydanie przez niego decyzji (żeby uniknąć np. rozbieżnych rozstrzygnięć)?

A może należy odmówić wszczęcia z art. 133 pr. wod., bo sprawa dotyczy
"zmiany stanu wody na gruncie"?

Czy dla odmowy także należałoby przekazać wniosek do dyrektora RZGW?


Odpowiedź:
Na podstawie opisu sprawy można wnioskować, że to nie jest sprawa o zmianę stanu wody na gruncie, o czym mowa w przepisie art. 29 pr. wod., ale jest to naruszenie interesów osób trzecich powstałe w konsekwencji wydanego pozwolenia wodnoprawnego. Zastosowanie będzie miał zatem przepis art. 133 pr. wod.


Co do zasadności prowadzenia postępowania przez starostę w stosunku do inwestycji swojego powiatu, to zdania są podzielone.

Przepis art. 127 ust. 7b pr. wod. dotyczy wyłączenia w przypadku sprawy, w której organ jest jednocześnie wnioskodawcą. W tym przypadku organ nie jest wnioskodawcą, ale w wyniku prowadzonego postępowania, sam sobie będzie musiał nałożyć obowiązek wykonania ekspertyzy, a w następnej kolejności, jeżeli ekspertyza potwierdzi związek przyczynowo-skutkowy między przeprowadzoną przebudową rowu na studnie chłonne, a zalewaniem działek, ewentualnie obowiązek wykonania urządzeń zapobiegających szkodom. W moim przekonaniu, w tym przypadku wyłączenie starosty jest zasadne, zatem starosta powinien wystąpić do dyrektora RZGW o wyznaczenie do prowadzenia sprawy innego starosty.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.