Pytanie:
Pracownik samorządowy szkoły, st. obsługi złożył n/w dokumenty z wnioskiem o zaliczenie okresu w nich wskazanego do stażu pracy, w szczególności nagrody jubileuszowej: 1/ zaświadczenie z Cechu Rzemiosł Różnych z 21.05.2003 r., że w okresie od 1.07.1969 r. do 1.07.1972 r. pracował w prywatnym zakładzie betoniarskim jako uczeń zawodu w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy, 2/ zaświadczenie z CRzR z 22.11.1993 r., że w okresie od 01.07.1969 r. do 1.07.1971 r. pracował jako uczeń zawodu w prywatnym zakładzie betoniarskim w pełnym wymiarze czasu pracy, 3/ zaświadczenie szkolącego potwierdzone przez CRzR z 30.12.1971 r. o odbyciu w zakładzie betoniarskim nauki rzemiosła w zakresie betoniarstwa w okresie od 01.07.1969 r. do 01.12.1971 r., która została ukończona. Czy na podstawie w.w. dokumentów świadczących o nauce zawodu rzemiosła w zakresie betoniarstwa, okres ten można uznać do uprawnień pracowniczych, a jeżeli tak to który, bowiem wskazane są różne okresy? Czas trwania nauki wynosił dwa lata.

Odpowiedź:
Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych dodatek za wieloletnią pracę przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowej i jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Jeśli w okresie wskazanym w pytaniu pracownik był zatrudniony w celu nauki zawodu, w oparciu o obowiązujące wówczas przepisy, to okres nauki zawodu jest okresem zatrudnienia w rozumieniu obowiązujących wówczas przepisów prawa pracy.

Do 31.12.1974 r. obowiązywała ustawa z 02.07.1958 r. o nauce zawodu, przyuczaniu do określonej pracy i warunkach zatrudniania młodocianych w zakładach pracy oraz o wstępnym stażu pracy, która regulowała kwestie zatrudniania młodocianych w celu:

- nauki zawodu,

- przyuczenia do określonej pracy,

- odbycia wstępnego stażu pracy.

Zgodnie z jej przepisami, nauka zawodu trwała od 2 do 4 lat i kończyła się egzaminem. Ponadto obowiązująca regulacja wymagała, aby zakład pracy przyjmując młodocianego na naukę zawodu w celu przyuczenia do określonej pracy oraz odbycia wstępnego stażu pracy zawierał z nim na piśmie umowę określającą zawód albo rodzaj pracy, w jakim młodociany miał być szkolony, czas trwania nauki zawodu, przyuczenia do określonej pracy lub wstępnego stażu pracy oraz zasadnicze obowiązki i uprawnienia młodocianego.

Skoro z rozporządzenia wynika, ze ówcześnie czas trwania nauki w tym zawodzie wynosił 2 lata to należy pracownikowi doliczyć jedynie owe dwa lata. Chyba że przedstawi umowę o prace zawartą z tamtym pracodawcą, z której wynikałby dłuższy okres trwania nauki. 

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Artykuł pochodzi z programu Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami