Odpowiedź

Opinia kuratora oświaty i Powiatowej Rady Zatrudnienia w sprawie utworzenia przez powiat gimnazjum dla dorosłych nie jest wymagana.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy o systemie oświaty , zakładanie i prowadzenie publicznych gimnazjów należy do zadań własnych gmin.

Ze względu na powiatowy zasięg działania Ochotniczego Hufca Pracy - dalej OHP, zarząd powiatu może podjąć inicjatywę utworzenia publicznego gimnazjum dla dorosłych.

Zgodnie jednak z przepisami art. 5 ust. 5b ustawy o systemie oświaty jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić szkoły, których prowadzenie nie należy do ich zadań własnych, po zawarciu porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie danego typu szkoły jest zadaniem własnym. W tym wypadku - między gminą (gminami, z których pochodzą junacy) i powiatem - w sprawie założenia i prowadzenia szkoły, której prowadzenie należy do zadań własnych gminy. Porozumienie powinno być opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa.

Koszty związane z funkcjonowaniem szkoły powinny być zabezpieczone w budżecie powiatu (na okres wrzesień - październik w roku utworzenia). W latach następnych powiat może otrzymywać środki w ramach części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Utworzenie szkoły umożliwi osobom, które ukończyły 16 lat a w przypadku uczestników Ochotniczych Hufców Pracy - 15 lat, realizację obowiązku szkolnego, który zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o systemie oświaty trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Ukończenie gimnazjum umożliwi realizację obowiązku nauki oraz dalsze kształcenie w szkołach ponadgimnazjalnych dla dorosłych.

Przepisy art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) mówią wprost, że w szczególności - jednym z celów działalności OHP w zakresie kształcenia wychowania jest umożliwienie młodzieży, która nie ukończyła szkoły podstawowej lub gimnazjum albo nie kontynuuje nauki po ukończeniu tych szkół, zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz uzupełnienie wykształcenia podstawowego lub gimnazjalnego. Umożliwienie realizacji obowiązku szkolnego w gimnazjum gminnym lub utworzenie gimnazjum jest obowiązkiem ustawowym - w tym wypadku - realizowanym przez powiat.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)