Związek Powiatów Polskich zajął oficjalne stanowisko wobec planowanych zmian w ustawie o gospodarce komunalnej. ZPP podkreśliło, że konieczność racjonalnej gospodarki finansowej w ramach powiatów rodzi pilną potrzebę uelastycznienia form prowadzenia gospodarki komunalnej w samorządach powiatowych, poprzez przyznanie powiatom takich samych możliwości tworzenia spółek handlowych, jakie obecnie posiadają gminy.


Zdaniem organizacji zrzeszającej samorządy zapobiegnie to występującym sytuacjom zbywania nieruchomości (z uwagi na obecne uwarunkowania rynkowe) po znacznie zaniżonych cenach. a w których to nieruchomościach z powodzeniem mogłaby być prowadzona działalność pozwalająca na ich utrzymanie w zasobie powiatów.


ZPP podkreślił tez, że tworzenie celowych spółek handlowych (dla realizacji określonego projektu) stanowi transparentną formę realizacji zadań publicznych.


Uelastycznienie w tej mierze możliwości gospodarki finansowej w ramach powiatów, jest tym ważniejsze, że zmiana przepisów ustawy o finansach publicznych wprowadziła istotne ograniczenia, tłumaczą związkowcy.