Odpowiedź


Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) - dalej k.p.a., dokumenty przedkładane w sprawach administracyjnych powinny mieć formę oryginału.

Powyższe potwierdza m.in. literalna treść przepisu art. 41 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) - dalej pr. bud., zgodnie z którym do oświadczenia kierownika budowy (robót) należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające jego członkostwo w izbie samorządu zawodowego. We wskazanym przepisie mówi się bowiem o zaświadczeniu a nie jego kopii.

Wyjątek od zasady posługiwania się oryginałami dokumentów wprowadził przepis art. 76a § 2 k.p.a., zgodnie z którym zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.@page_break@

Zatem, biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż należy posługiwać się oryginałami dokumentów lub ich kopią poświadczoną zgodnie z przepisem art. 76a § 2 k.p.a. W konsekwencji, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego może żądać notarialnego potwierdzenia posiadanych uprawnień budowlanych, jak i zaświadczenia o członkostwie w izbie.

Jednocześnie należy jednak zawrócić uwagę na inne przepisy, którą mają znaczenie praktyczne dla osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne budownictwie w aspekcie omawianego zagadnienia. Chodzi tu m.in. o przepis art. 77 § 4 k.p.a., który nakazuje organowi uwzględnienie faktów znanych mu z urzędu, o czym powinien poinformować stronę.

Dodatkowo, zgodnie z art. 76a § 1 k.p.a. zdanie drugie – "organ administracji publicznej zażąda udzielenia odpisu lub wyciągu, jeżeli strona sama uzyskać ich nie może". Powyższe chroni przed nadmiernym i bezpodstawnym żądaniem organu, ponieważ strona ciężar uzyskania takiego odpisu może niejako "przerzucić" na organ administracji.

Nie ma natomiast problemu z uzyskaniem oryginału zaświadczenia o członkostwie w izbie inżynierów budownictwa. Izba, znając istniejące uregulowanie prawne, wydaje bowiem swojemu członkowi każdą ilość zaświadczeń, o jaką wystąpi, pomagając w ten sposób dokumentować fakt członkostwa w izbie bez konieczności zdobywania notarialnego potwierdzania swojego członkostwa.