W art. 228 Prawa ochrony środowiska wymieniono, jakie dokumenty powinny zostać dołączone do wniosku wszczynającego postępowanie kompensacyjne.

Czytaj też: Postępowanie kompensacyjne: od czego zacząć poprawę jakości powietrza?


Zatem postępowanie kompensacyjne jest wszczynane na podstawie odrębnego wniosku składanego już po wszczęciu postępowania w przedmiocie pozwolenia emisyjnego. Oznacza to, że konieczność jego przeprowadzenia będzie konkretyzowała się po wszczęciu postępowania, w sytuacji, gdy w toku prowadzonego postępowania dowodowego zostanie ustalone, że na danym terenie zostały przekroczone standardy jakości powietrza.

Jeżeli zatem podmiot zainteresowany uzyskaniem pozwolenia emisyjnego nie będzie zainteresowany przeprowadzeniem postępowania kompensacyjnego (z którym wiążą się pośrednio znaczące koszty), to co do zasady powinien znajdować zastosowanie art. 225 ust. 6 Prawa ochrony środowiska zgodnie, z którym wydanie pozwolenia nie może spowodować zwiększenia zagrożenia zdrowia ludzi, a zatem jeżeli takie przesłanki wystąpią, a podmiot korzystający nie będzie chciał przeprowadzić postępowania kompensacyjnego, to powinno to skutkować wydaniem decyzji odmownych.

Czytaj też: Nie wszystkie podmioty emitujące gazy lub pyły uczestniczą w podstępowaniu kompensacyjnym

W art. 228 Prawa ochrony środowiska należy zwrócić dodatkowo uwagę na trzy elementy:
a) w przepisie określa się, jakie dokumenty powinny być dołączone do wniosku, z czego wynika, że w pozostałym zakresie musi on spełniać wymagania wynikające z art. 63 k.p.a.,
b) do podania powinna zostać dołączona zgoda uczestników postępowania lub osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami, które wyraziły zgodę na dokonanie redukcji ilości wprowadzanych substancji wprowadzanych do powietrza, dla których przekroczone zostały standardy jakości powietrza. Nie określono jednak formy, w jakiej zgoda ta powinna być wyrażona, jednak posłużenie się przez ustawodawcę określeniem "dołączyć" sugeruje, że aby to mogło mieć miejsce, powinna zostać zachowana forma pisemna; z uwagi na ewentualne skutki w sferze prawa cywilnego wydaje się, że de lege ferenda rozwiązanie to powinno zostać doprecyzowane; ponadto w każdym przypadku organ administracji powinien zweryfikować, czy zgoda została wyrażona przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu korzystającego ze środowiska.
c) do wniosku o przeprowadzenie postępowania kompensacyjnego powinno być aktualnie dołączone także rozliczenie łącznej redukcji ilości substancji z instalacji objętych postępowaniem kompensacyjnym. Ustawodawca nie wprowadził w tym zakresie żadnych wymagań co do sposobu ustalania wielkości redukcji, ani wymagań stawianych osobom, które będą dokonywały.

Czytaj też: Postępowanie kompensacyjne: jak ustalić zakres przedmiotowy?


W związku z tym należy uznać, że może to być zrobione w sposób dowolny. Nie można jednak zapominać o tym, że organ przeprowadzający postępowanie powinien dokonać weryfikacji danych zawartych we wniosku o przeprowadzenie postępowania kompensacyjnego.

Dowiedz się więcej z książki
Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł