W miesiącu styczniu 2015 r. złożono w tut. Ośrodku wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. W związku ze skomplikowaną sytuacją przedłużono postępowanie. Po wydaniu decyzji przyznającej zasiłek od 1 stycznia 2015 r. strona zgłosiła, że w pewnym okresie w trakcie prowadzonego przez tut. Ośrodek postępowania zarejestrowała się w Urzędzie Pracy mimo, że jej mąż w tym czasie był zatrudniony i mógł zgłosić żonę do ubezpieczenia w zakładzie pracy. Strona twierdzi, że zarejestrowanie w UP było związane tylko i wyłącznie z potrzebą posiadania ubezpieczenia zdrowotnego, gdyż pracodawca męża nie chciał jej zgłosić do ubezpieczenia. W okresie zarejestrowania jako osoba bezrobotna strona nie pobrała żadnych świadczeń z UP.

Czy za okres, w którym strona była zarejestrowana w UP tut. Ośrodek powinien wypłacić specjalny zasiłek opiekuńczy?

Odpowiedź

Organ właściwy powinien wypłacić zasiłek zgodnie z wydaną decyzją.

Uzasadnienie

Zgodnie z unormowaniem art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - dalej u.ś.r. specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, oraz małżonkom, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Z treści przedstawionego pytania wynika, że strona ubiegająca się o przyznanie jej prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w dacie składania wniosku, jak również w dacie wydawania decyzji przez organ właściwy spełniała wszelkie przesłanki do przyznania jej prawa do wnioskowanego zasiłku. Okoliczność zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy czasowo miała miejsce w toku prowadzonego postępowania (przed wydaniem przez organ decyzji w sprawie), co w sytuacji późniejszego wyrejestrowania się – w odniesieniu do przedstawionego pytania nie stanowi okoliczności wyłączającej prawa do świadczenia.


Należy zwrócić uwagę na linię orzeczniczą sądów administracyjnych, które wywodziły – tak w odniesieniu do świadczenia pielęgnacyjnego jak i w odniesieniu do specjalnego zasiłku opiekuńczego - iż fakt zarejestrowania się w Urzędzie Pracy (posiadania statusu bezrobotnego) nie stanowi negatywnej przesłanki dla przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego.

W świetle powyższego organ właściwy winien wypłacić zasiłek zgodnie z wydaną decyzją.