Jak podkreślano po posiedzeniu rządu, projekt stanowi realizację działań związanych z Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), w dziedzinie poprawy warunków mieszkaniowych. Chodzi o poprawę efektywności energetycznej w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Dotyczy to także inwestycji w budowę mieszkań przeznaczonych dla gospodarstw domowych o niskich i umiarkowanych dochodach, z uwzględnieniem efektywności energetycznej. Na te cele przeznaczonych zostanie 855 mln euro.

Czytaj: KE uwolni fundusze po wykonaniu postawionych Polsce warunków>>

Poprawa warunków życia w istniejącym zasobie mieszkaniowym

 • Środki będą przekazywane w ramach:
  • grantu na pokrycie 50% kosztów instalacji odnawialnego źródła energii (grant OZE) w budynkach wielorodzinnych.
   • Z rozwiązania skorzystają przede wszystkim wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe. W przypadku inwestycji towarzystw budownictwa społecznego (TBS) czy społecznych inicjatyw mieszkaniowych (SIM), możliwe będzie uzyskanie grantu OZE również na etapie budowy;
  • wyższej premii i grantu na pokrycie łącznie do 41% kosztów termomodernizacji budynków wielorodzinnych.
   • Dotyczy to wszystkich budynków wielorodzinnych, niezależnie od ich właścicieli. Z rozwiązania skorzystają przede wszystkim wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe.
 • premii i grantów na pokrycie do 90% kosztów remontów zamieszkałych budynków komunalnych – pod warunkiem wymiany źródła ciepła na niskoemisyjne lub podłączenia do sieci ciepłowniczej.
  • Dotyczy to budynków mieszkalnych, które należą do samorządów albo spółek z większościowym udziałem samorządów.

Rozszerzenie programu budownictwa socjalnego i komunalnego (BSK)

 • Gminy zyskają dostęp do wyższego o 15-25% bezzwrotnego wsparcia na pokrycie kosztów budowy nowych mieszkań komunalnych i społecznych mieszkań czynszowych. Inwestycje będą realizowane głównie w ramach TBS oraz SIM.
 • W przypadku społecznych mieszkań czynszowych, maksymalny poziom wsparcia zostanie podniesiony z obecnych 35% na 60%.
 • W przypadku mieszkań komunalnych, maksymalny poziom wsparcia zostanie podniesiony z obecnych 80% na 95% kosztów inwestycji.
 • Warunkiem uzyskania wyższego wsparcia z programu BSK będzie spełnianie podwyższonych standardów efektywności energetycznej.
 • Inwestycje w społeczne mieszkania czynszowe, realizowane w ramach programu BSK, będą mogły uzyskać dodatkowy grant OZE na pokrycie 50% kosztów instalacji odnawialnego źródła energii.

Rozwiązania dotyczące premii termomodernizacyjnej i remontowej

 • Premia termomodernizacyjna wzrośnie z 16% do 26%.
 • Premia remontowa wzrośnie z 15% do 25%.
 • Wyższe wsparcie zachęci większą liczbę, głównie wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych, do realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych.
 • Premia remontowa będzie mogła być przyznawana na remonty budynków mieszkalnych wielorodzinnych oddanych do użytkowania co najmniej 40 lat przed dniem złożenia wniosku o przyznanie premii.
  • Dotychczas do premii kwalifikowały się jedynie budynki oddane do użytkowania przed 14 sierpnia 1961 r.
  • Zmiana terminu wynika z faktu, że coraz większym problemem staje się stan techniczny budynków wybudowanych w latach 60-80-tych XX w., a więc głównie budynków z tzw. wielkiej płyty. Zdaniem ekspertów (np. opracowania Instytutu Techniki Budowlanej), budynki tego typu są generalnie wytrzymałe i nie ma ryzyka ich wycofania z zasobu mieszkaniowego, jednak po ok. 40 latach wymagają podjęcia prac remontowych.
  • Już obecnie właściciele lub zarządcy budynków z wielkiej płyty mogą korzystać z wsparcia termomodernizacji oraz wsparcia montażu kotew łączących warstwę fakturową z konstrukcją budynku. Nowy instrument pozwoli na korzystanie z dofinansowania prac, które nie wiążą się bezpośrednio z termomodernizacją, np. remonty klatek schodowych i innych powierzchni wspólnych. Pozwoli to na poprawę jakości zamieszkania oraz estetyki budynków.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia.