Pytanie dotyczy służby cywilnej.

Odpowiedź

Piątek można zaliczyć do okresu bezpośrednio poprzedzającego urlop rozpoczynający się w poniedziałek.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 97 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.) na wniosek członka korpusu służby cywilnej czas wolny udzielany odpowiednio – pracownikowi służby cywilnej za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych oraz urzędnikowi służby cywilnej za pracę w godzinach nadliczbowych wykonywaną w porze nocnej, a także dzień wolny za pracę w niedzielę – może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu. W przepisie tym mowa jest o okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop, a nie o dniu, co oznacza, że udzielenie wskazanego w pytaniu czasu lub dnia wolnego w piątek jest dopuszczalne, gdy urlop rozpoczyna się w poniedziałek, a członek korpusu służby cywilnej nie wykonuje pracy w soboty (tj. gdy soboty są dniami wolnymi wynikającymi z 5-dniowego tygodnia pracy).

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.)