Sprawa dotyczyła wydania pacjentowi oryginału jego dokumentacji medycznej.

Rzecznik Praw Pacjenta uznał, iż czasowe udostępnienie pacjentowi oryginałów jego dokumentacji medycznej nie zobowiązuje podmiotu leczniczego do wykonania uwierzytelnionej kopii rzeczonej dokumentacji. Podmiot leczniczy jest zobligowany jedynie wykonać kopie lub pełny odpis w celu pozostawienia dokumentacji w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych.

Zdaniem rzecznika praktyka, polegająca na nieudostępnianiu oryginałów dokumentacji medycznej pacjentom, jest praktyką bezprawną - sprzeczną z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159 ze zm.).

WSA nie zgodził się z taką interpretacją.

Sąd przypomniał, iż art. 27 pkt 3 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta mówi o udostępnieniu dokumentacji medycznej na żądanie uprawnionego organu lub podmiotu, przy czym żądanie to musi być uzasadnione i musi się wiązać z prowadzonym przez organ lub podmiot postępowaniem.

Sąd wyjaśnił, iż ustawodawca w ustawie wyraźnie odróżnia kategorie uprawnionych do dostępu do dokumentacji medycznych, przede wszystkim używając sformułowań: "pacjent", "organ" i "podmiot".Z definicji legalnej wynika, że pacjent jest osobą zwracającą się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystającą ze świadczeń zdrowotnych.

Nie ma wątpliwości co do tego, że pacjent nie jest organem. Nie ma również żadnych podstaw, by uznać, że pacjent jest podmiotem. Gdyby bowiem ustawodawca chciał, aby pacjent był podmiotem, nie używałby różnych nazw na określenie tych jednostek.

Zatem tylko uprawniony organ lub podmiot może wystąpić z żądaniem udostępnienia oryginałów dokumentacji medycznej, jeśli jest ona niezbędna w związku z prowadzonym przezeń postępowaniem.

Chroni to dokumentację przed ingerencją osób trzecich w jej treść, bezprawnym usuwaniem z niej dokumentów czy wręcz zniszczeniem.

Dzięki temu z jednej strony pacjent ma dostęp do dokumentacji medycznej poprzez wgląd do niej i otrzymywanie kserokopii, ale jednocześnie w sytuacjach, gdy niezbędna jest oryginalna dokumentacja, podmiot, który ją wytworzył, na żądanie uprawnionego organu lub podmiotu ma obowiązek ją przekazać.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Warszawie z 1 lipca 2015 r., sygn. akt VII SA/Wa 724/15, nieprawomocny