Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.


Na podstawie jakiego przepisu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) – dalej u.o. starosta powinien przekazać rejestr posiadaczy zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie transportu odpadów?


Odpowiedź:

Akt u.o. nie zawiera przepisu nakazującego staroście przekazanie rejestru posiadaczy zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie transportu odpadów.


Podmioty korzystające ze zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na transport odpadów będą wpisywane do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez marszałka województwa, o którym mowa w art. 49 u.o., na ich wniosek. Powinien on zostać złożony w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru. W związku z tym wpisem nie będą musiały wnosić opłaty rejestrowej (art. 250 ust. 8 u.o.).


Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 49 ust. 1 u.o., marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. W myśl art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b u.o. marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek posiadaczy odpadów prowadzących transport odpadów (w tym podmiotów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na transport odpadów). Jednocześnie, ustawodawca przewidział "rozwiązanie przejściowe". Zgodnie z art. 233 ust. 2 u.o., do czasu utworzenia rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 u.o., transportujący odpady są obowiązani do uzyskania zezwolenia na transport odpadów lub wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243), na podstawie przepisów dotychczasowych, a tym samym starostowie prowadzący rejestr na podstawie przepisów dotychczasowych, zgodnie z art. 235 ust. 3 u.o., do czasu utworzenia rejestru do rejestrów stosować mają przepisy dotychczasowe.

Akt u.o. nie nałożył na starostów obowiązku przekazywania marszałkowi województwa rejestrów posiadaczy zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie transportu odpadów. Podmioty te będą musiały same złożyć wniosek o wpis w trybie z art. 53 u.o., zawierając we wniosku dane, o których mowa w art. 53 ust. 5 u.o., w tym informacje, o których mowa w art. 52 ust. 1 pkt 8 u.o., stosownie do zakresu działalności (m.in. kody i nazwy rodzajów transportowanych odpadów).


Zgodnie z art. 234 ust. 9 u.o., po upływie 42 miesięcy od dnia wejścia w życie u.p. lub z dniem uzyskania wpisu do rejestru przez podmiot transportujący odpady wygasną wpisy do rejestru prowadzonego na podstawie przepisów dotychczasowych przez starostę. W momencie utworzenia rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 u.o., starosta prowadzący rejestr na podstawie przepisów dotychczasowych zakończy prowadzenie tego rejestru.

Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.