Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Ochrony Środowiska: Co powinno zawierać zgłoszenie właściciela nieruchomości na wycinkę drzew (o obwodach pni, na które wymagane jest zezwolenie) z własnej nieruchomości nieruchomości od 17.06.2017 r.? Gmina sporządza protokół z oględzin drzew. Jeżeli organ zgadza się na wycinkę, to po upływie 30 dni uznaje się, że wyraził milczącą zgodę, po której można ścinać drzewa. Jeżeli organ nie zgada się na wycięcie drzew, to wydaje decyzję odmowną. Czy gmina musi prowadzić rejestr zgłoszeń oraz wydanych decyzji odmownych?

Odpowiedź:
Treść zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew przez właściciela nieruchomości – osobę fizyczną wskazuje art. 83f ust. 5 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody - dalej u.o.p.

Organ ochrony środowiska powinien prowadzić rejestr zgłoszeń zamiaru wycinki drzew, podobnie jak i rejestr wydanych sprzeciwów.

Uzasadnienie:
Zgłoszenie właściciela nieruchomości dotyczące zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni na wysokości 5cm przekraczają:
- 80cm w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
- 65cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
- 50cm w przypadku pozostałych gatunków drzew,
powinno zawierać następujące dane:
1) imię, nazwisko i adres korespondencyjny wnioskodawcy,
2) oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, tj. adres, numer działki, obręb,
3) rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzew na nieruchomości lub drzew planowanych do usunięcia.

Wynika to wprost z art. 83f ust. 5 u.o.p.

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie, jego wycięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia (art. 83f ust. 13 u.o.p.).

Akt u.o.p. nie zawiera obowiązku prowadzenia rejestrów zgłoszeń zamiaru wycinki oraz rejestru sprzeciwów. Zgodnie z art. 122e ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w aktach sprawy zamieszcza się adnotację o milczącym załatwieniu sprawy, wskazując treść rozstrzygnięcia oraz jego podstawę prawną. Jakkolwiek z art. 21 ust. 1 pkt 24 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – dalej u.o.o.ś. nie wynika obowiązek udostępniania w publicznych wykazach danych informacji o zgłoszeniu zamiaru wycinki, jak i informacji o sprzeciwie odnoszącym się do tego zgłoszenia (udostępnia się w wykazach informacje o wnioskach o usunięcie drzew lub krzewów, wydanych decyzjach oraz nałożonych karach za nielegalna wycinkę), to są to niewątpliwie informacje o środowisku, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 u.o.o.ś., które powinny być udostępniane na wniosek. A skoro tak, to organy ochrony środowiska powinny prowadzić takie rejestry. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami