Spółka X1 wystąpiła do starosty z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. Starosta odmówił zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. W wyniku złożonego odwołania, wojewoda uchylił decyzję starosty. Tą samą decyzją zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę powyższej inwestycji.


Spółka X2 złożyła do starosty wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej przez wojewodę. Na postawie art. 65 § 1 k.p.a. starosta przekazał wniosek do wojewody uzasadniając, że zgodnie z art. 40 pr. bud. organ, który wydał decyzję określoną w art. 28 k.p.a., jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu.


Po kilku dniach wpłynęło pismo wojewody, przekazujące staroście według właściwości powyższy wniosek o przeniesieniu pozwolenia na budowę. W uzasadnieniu wojewoda podaje m.in., że właściwość starosty z uwagi na rodzaj inwestycji, wynika z art. 82 ust. 2 pr. bud. Przywoływane w piśmie, jako potwierdzające stanowisko wojewody, postanowienie NSA z dnia 4 grudnia 2007 r., II OW 58/07, dotyczy wydania dziennika budowy, a nie przeniesienia pozwolenia na budowę. Artykuł 45 ust. 1 pr. bud. stanowi, że dziennik budowy wydaje organ właściwy. Natomiast art. 40 ust. 1 pr. bud. stwierdza, że decyzję o przeniesieniu pozwolenia na budowę wydaje organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę.

Czy stanowisko wojewody jest prawidłowe i czy w opisanym przypadku ma miejsce spór o właściwość w rozumieniu art. 22 k.p.a.?


Odpowiedź

Przepis art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) – dalej pr. bud., który normuje problematykę przeniesienia pozwolenia na budowę na inny podmiot, stanowi, że: organ, który wydał decyzję określoną w art. 28 pr. bud., jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 pr. bud.Literalne brzmienie przywołanego przepisu wskazuje na przyjęcie tezy, iż ten organ, który wydał decyzję w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę i zatwierdzenia projektu budowlanego jest organem właściwym w sprawie cesji pozwolenia.


Z powyższego wynikałoby, iż w sytuacji gdy decyzję wydał organ I instancji i stała się ona ostateczna, jak również w sytuacji gdy decyzję wydał organ I instancji, a organ odwoławczy utrzymał ją w mocy, organem właściwym do orzekania w przedmiocie przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę jest organ I instancji (co do zasady starosta).

Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .@page_break@


Problem pojawia się w przypadku, gdy organ I instancji wydał decyzję o odmowie udzielenia pozwolenia na budowę, a w postępowaniu odwoławczym organ II instancji działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) – dalej k.p.a. uchyli zaskarżoną decyzję i orzeknie o udzieleniu pozwolenia na budowę. Wówczas literalnie interpretując brzmienie art. 40 ust. 1 pr. bud. organem, który wydał decyzję jest organ II instancji.


Niemniej jednak – co podkreśla się w literaturze przedmiotu – literalna wykładnia przepisu art. 40 pr. bud., o której mowa powyżej nie znalazła aprobaty w orzecznictwie (zob.: Z. Niewiadomski w: Prawo budowlane Komentarz, wyd. Warszawa 2009, str. 469-470). Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 14 grudnia 2005 r., II OW 59/05 rozstrzygając spór kompetencyjny, w stanie faktycznym analogicznym jak w przedstawionym pytaniu, wyjaśnił: W sprawie nie budzi wątpliwości, że organem właściwym do wydania pozwolenia na budowę (...) jest starosta (art. 82 ust. 2 pr. bud.). Wojewoda jest organem administracji architektoniczno-budowlanej wyższego stopnia w stosunku do starosty. Tak określonej właściwości organów nie zmienia w niczym fakt, że w toku postępowania instancyjnego organ wyższego stopnia, rozpoznając odwołanie, może zmienić lub uchylić decyzję organu pierwszej instancji i orzec co do istoty sprawy (art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a.). Właściwość instancyjna bowiem nie oznacza, że organ pierwszej instancji przestaje być organem właściwym do załatwienia sprawy (...).

Jakkolwiek w przepisie art. 40 ust. 1 pr. bud. posłużono się określeniem "organ, który wydał decyzję", rzeczywista treść tego przepisu jest taka, iż chodzi o organ, który jest właściwy do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Oznacza to, że w sprawie o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu organem właściwym jest organ, który był właściwy do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.


W świetle powyższego stanowisko wojewody w odniesieniu do stanu faktycznego pytania jest słuszne, bowiem organem właściwym będzie starosta.


Spór o właściwość pomiędzy wojewodą a starostą jest sporem kompetencyjnym w rozumieniu art. 22 k.p.a.


Pytanie pochodzi z programu  Serwis Budowlany .