Problem dotyczy art. 40 ustawy z 21 marca 1981 r. o drogach publicznych. Przepis ten stanowi, że zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, wymaga zezwolenia zarządcy drogi, wydanego w drodze decyzji administracyjnej oraz, że za zajęcie pasa drogowego pobierana jest opłata.

Uchwalona 30 sierpnia 2019 r. ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw zmieniła treść art. 40 ustawy o drogach publicznych stanowiąc, że od linii telekomunikacyjnych lub elektroenergetycznych umieszczonych w kanalizacji kablowej nie pobiera się opłaty rocznej za zajęcie pasa drogowego. Nowelizacja obniżyła również stawki maksymalne opłaty za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej.

Po wejściu w życie ustawy, po 25 października 2019 r. powstał spór czy przepisy należy stosować wyłącznie do infrastruktury nowej wybudowanej po tej dacie, czy też do infrastruktury telekomunikacyjnej „starej”.

WSA: Za zajęcie drogi pokrytej żużlem tyle samo co za asfaltową>>
 

Na ostatnim posiedzeniu Zespołu ds. Infrastruktury dyrektor Grzegorz Czwordon z Departamentu Telekomunikacji w KPRM poinformował, że obniżenie opłat za zajęcie pasa drogowego na cele telekomunikacyjne co do zasady dotyczy tylko nowo realizowanych inwestycji. Zapowiedział także zmianę w art. 40 ustawy o drogach publicznych – w kierunku niestosowania do opłat z art. 40 ust. 2 i 3, ustalonych przed nowelizacją z 2019 r., nowych wysokości stawek opłaty.

– Art. 40 zostanie uzupełniony o przepis szczególny, wyłączający stosowanie art. 155 kodeksu postępowania administracyjnego - do wydanych decyzji administracyjnych w części dotyczących opłat za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń/obiektów niezwiązanych z zarządzaniem drogami. Zostanie też dodany przepis przejściowy mówiący o tym, że do postępowań wszczętych na podstawie art. 155 kodeksu postępowania administracyjnego i niezakończonych będzie się stosować przepisy zmienianej ustawy – mówił Grzegorz Gawron.