Postępowanie przetargowe będzie prowadzone w trybie negocjacji z ogłoszeniem. Najważniejszym i jedynym kryterium oceny ofert będzie kryterium techniczno-ekonomiczne.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa 15 stycznia 2015 r. Wykonawca, który zostanie zaproszony do złożenia oferty, będzie zobowiązany wnieść wadium w wysokości 20 mln zł.

Inwestycja dotyczy dostawy i montażu bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań o mocy elektrycznej od 420 MWe do 490 MWe netto i mocy cieplnej powyżej 250 MWt. Kontrakt zobowiąże zwycięskiego wykonawcę do realizacji instalacji i obiektów pomocniczych. Głównymi elementami bloku gazowo-parowego będzie turbina gazowa, kocioł odzyskowy i turbina parowa.

Ponadto, zamówienie obejmuje także wykonanie niezbędnych robót budowlanych oraz zaprojektowania, uruchomienia i przekazania do eksploatacji kogeneracyjnego bloku energetycznego wraz z instalacjami, a także szkolenie personelu. Nowa jednostka będzie charakteryzowała się wysoką sprawnością i będzie spełniała najwyższe wymagania w zakresie norm ochrony środowiska.

Dzięki temu, projekt przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego aglomeracji warszawskiej oraz odczuwalnej poprawy jakości powietrza.

Źródło: www.rynekinfrastruktury.pl