Obsługę finansowo-księgową szkół w gminie prowadzi zespół obsługi korzystając z jednego konta bankowego.


Jest duża grupa nauczycieli uzupełniających etat w innej szkole z tej gminy (np. 12/18 w szkole macierzystej i 6/18 w szkole uzupełnienia etatu). Zgodnie z umową płatność wynagrodzenia odbywa się w szkole macierzystej.

Powstaje problem z właściwym ustaleniem planu finansowego i rozliczeniem wydatków pomiędzy szkołami. Jeśli plan finansowy zostanie sporządzony tak, że całość wynagrodzenia będzie uwzględniona w placówce, w której została zawarta umowa i w niej zostanie wypłacone wynagrodzenie, to powstaje przekłamanie w wydatkach – szkoła wypłacająca ma zawyżony budżet, a szkoła uzupełniania etatu ma budżet zaniżony. Przy porównaniu kosztów na jednego ucznia wychodzą różnice, których nie powinno być. Dodatkowo plan nie jest zgodny z arkuszem organizacyjnym tych szkół.

Natomiast w sytuacji, gdy szkoły mają odrębną księgowość stosuje się dodatkowe rozliczenia, a mianowicie: szkoła macierzysta obciąża co miesiąc szkołę uzupełnienia etatu kwotą wynagrodzenia wynikającą z godzin przepracowanych w niej przez nauczyciela. Plany finansowe ustalone są zgodnie z faktyczną liczbą godzin w arkuszu organizacji. Przekazanie środków następuje przelewem na podstawie noty księgowej i samo księgowanie takiej operacji realizowane jest zgodnie z wyciągiem bankowym.


W sytuacji obsługi zbiorczej jest to niemożliwe, bo nie da się obciążyć innej jednostki w ramach jednego konta bankowego. Plan finansowy powinien być rozbity na dwie jednostki zgodnie z arkuszem organizacji, wynagrodzenie powinno być płatne zgodnie z umową w szkole macierzystej, a rozliczenie tego wynagrodzenie powinno nastąpić pomiędzy jednostkami. U nas wystąpił kłopot właśnie z rozliczeniem wypłat i księgowania wydatków pomiędzy szkołami.

Jak należy postąpić w powyższej sytuacji, a by być w zgodzie z prawem pracy i finansowym?

Odpowiedź
@page_break@

Podstawą gospodarki finansowej każdej jednostki budżetowej, w tym oświatowej jednostki budżetowej jest jej plan finansowy w myśl art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), sposób i tryb sporządzania planu finansowego, a także dokonywania w nich zmian reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1616). Plan finansowy jednostki oświatowej powinien być zaopiniowany przez radę szkoły lub placówki. W sytuacji, gdy jednostka samorządu terytorialnego utworzyła zespół do prowadzenia wspólnej obsługi administracyjno–księgowej szkół, przedszkoli czy placówek to dla każdej obsługiwanej jednostki oświatowej należy opracować projekt planu finansowego.

Projekt planu finansowego powinien być zatwierdzony przez kierownika – dyrektora szkoły danej jednostki, podobnie jak sam plan finansowy. Jednostka oświatowa otrzymuje środki finansowe na realizację zadań od organu prowadzącego i to na podstawie planu finansowego wydatkuje te środki.

Należy zapamiętać, iż to dyrektor szkoły dysponuje tymi środkami i to on odpowiada za prawidłowe ich wykorzystanie.

Dyrektor jednostki oświatowej przed opracowaniem projektu planu finansowego powinien otrzymać od organu wykonawczego opracowane założenia do projektu uchwały budżetowej (na rok budżetowy następny), przy podaniu pewnych wskaźników (na przykład inflacji przy wynagrodzeniach pracowniczych), wskazujące między innymi:
- na jakim poziomie będzie uwzględniany plan wynagrodzeń łącznie z uwzględnieniem skutków podwyżek wynagrodzeń,
- na jakim poziomie będzie plan zatrudnienia,
- na jakim poziomie będą kształtować się wydatki bieżące związane z realizacją zadań jednostki,
- zachowanie struktury kształtowania się danych źródeł dochodów.

Moim zdaniem należy utworzyć plany finansowe dla każdej jednostki oświatowej odrębnie. Dla jasności sytuacji w planach finansowych i przejrzystości dysponowania środkami finansowymi uważam, iż właściwe byłoby wyodrębnienie rachunków bankowych dla poszczególnych jednostek oświatowych.

W planach finansowych jednostki oświatowej ujęte są również wynagrodzenia dla pracowników, jak i pochodne od wynagrodzeń. To zgodnie z planem finansowym danej jednostki – szkoły, wynagrodzenia te powinny być realizowane.