Uczestnicy debaty w większości pozytywnie ocenili nowe regulacje wprowadzone na jesieni 2014 r. W szczególności jako dobrą zmianę wskazywano obowiązek stosowania klauzul waloryzacyjnych przy umowach podpisanych na okres ponad 12 miesięcy oraz nowe przepisy dot. ofert z rażąco niską ceną.

„Ustawa daje odpowiednie środki do eliminowania rażąco niskiej ceny. Śmiem twierdzić, że dawała takie odpowiednie instrumenty również przed nowelizacją z października 2014 r., ale teraz je wzmacnia i ułatwia zamawiającemu wyeliminowanie rażąco niskiej ceny. Krokiem do tego może być stosowanie pozacenowych kryteriów w postępowaniu przetargowym, ich zastosowanie zmniejsza ryzyko wybrania rażąco niskiej ceny” – mówił dyrektor działu prawnego Urzędu Zamówień Publicznych, Rafał Jędrzejewski.

Mniej przychylnie odniesiono się natomiast do konieczności stosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert, jeśli przedmiot zamówienia nie jest powszechnie dostępny i nie ma ustalonych standardów jakościowych.

„Ostatnia nowelizacja prawa zamówień publicznych niewiele zmieniła. Ustawa o prawie zamówień publicznych nigdy nie narzucała stosowania jedynie kryterium cenowego w wyborze oferty - to praktyka poszła w tym kierunku, że cena stała się kryterium dominującym. Dopiero podejście, w którym cena nie jest kryterium najważniejszym, może doprowadzić do poprawy jakości w przebiegu postępowań" – powiedział Jan Styliński, prezes Polskiego Związku Przedsiębiorców Budownictwa.

Źródło: Oficjalna informacja prasowa portalu ISBnews