Pytanie:
Jak należy traktować opiekunów, którzy przyjeżdżają z osobą niepełnosprawną? Czasami opiekunowie korzystają z bazy rehabilitacyjnej, czy to jest wystarczający powód do nie pobierania opłaty miejscowej?

Odpowiedź:
Jeśli opiekun przybywa do danej miejscowości z osobą, która wymaga takiej opieki, to podstawowy cel jego pobytu w tej miejscowości również nie jest ani turystyczny, ani wypoczynkowy, ani szkoleniowy. Przebywa on w tej miejscowości w celu opiekowania się osobą niepełnosprawną. Nie ma zatem podstaw do pobierania od osoby opiekuna opłaty miejscowej.

Uzasadnienie:
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - dalej u.p.o.l. opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych:

1) w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach,
2) w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status obszaru ochrony uzdrowiskowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych
- za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach.

Przepis art. 17 ust. 2 pkt 2 u.p.o.l. stanowi, że opłaty miejscowej oraz opłaty uzdrowiskowej nie pobiera się od osób przebywających w szpitalach.

Na podstawie powyższych regulacji można twierdzić, że osoby, które przybywają do danej miejscowości w celach zdrowotnych (i przebywają w placówkach o charakterze leczniczym, rehabilitacyjnych, sanatoryjnym etc.) nie przebywają tam ani w celach turystycznych, ani wypoczynkowych, ani szkoleniowych. Dlatego nie pobiera się od nich opłaty miejscowej.

Jeśli opiekun przybywa do danej miejscowości z osobą, która wymaga takiej opieki, to podstawowy cel jego pobytu w tej miejscowości również nie jest ani turystyczny, ani wypoczynkowy, ani szkoleniowy. Przebywa on w tej miejscowości w celu opiekowania się osobą niepełnosprawną. Nie ma podstaw do pobierania od osoby opiekuna opłaty miejscowej. 

Vademecum Głównego Księgowego
Artykuł pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami