Nowi burmistrzowie mają tydzień na złożenie ślubowania w radzie

Nowo wybrani szefowie samorządu mają siedem dni na złożenie ślubowania. Na miejsca burmistrzów i prezydentów miast, wybranych również do organu stanowiącego samorządu, wejdą kolejne osoby z listy wyborczej.

Wybrani w ostatnią niedzielę nowi szefowie gmin muszą złożyć ślubowania. Akt ten warunkuje skuteczne wykonywanie obowiązków wójta, burmistrza czy prezydenta miasta. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym w celu złożenia przez wójta ślubowania przewodniczący zwołuje sesję rady na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów wójta. W tegorocznym wyścigu do objęcia funkcji szefa miasta zgłosiło się 55 parlamentarzystów. Tylko 14 spośród nich zwyciężyło w wyborach. Taka sytuacja oznacza, że osoby te bezwzględnie tracą mandat posła lub senatora. Ich miejsce w Sejmie zajmie kolejna osoba z listy. Równocześnie wielu kandydatów ubiegało się nie tylko o urząd szefa gminy, ale również o mandat radnego w radzie gminy czy sejmiku województwa. Jednak jeżeli dana osoba kandyduje jednocześnie na stanowisko radnego jakiejkolwiek rady, jak też wójta czy prezydenta miasta, z chwilą wyboru na oba te stanowiska z mocy prawa wygasa jej mandat radnego. Gdy wygaśnie mandat radnego wybranego w okręgu wyborczym dla wyboru rady w gminie liczącej powyżej 20 tys. mieszkańców oraz mandatu radnego powiatu lub województwa właściwa rada, po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego, podejmuje na następnej sesji uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyskał największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności.

Źródło: Gazeta Prawna, 8 grudnia 2010 r.

Opublikowano: http://www.samorzad.lex.pl

Data publikacji: 8 grudnia 2010 r.