Nowelizacji ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej uchwalona przez Sejm 27 października 2022 r. modyfikuje zasady wydawania pozwoleń na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich oraz pozwoleń na układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów, służących do wyprowadzenia mocy w rozumieniu ustawy z 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

 

Co zmienia ustawa?

⇒ wskazuje, że zasadnicza modyfikacja wniosku o wydanie pozwolenia na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich albo o wydanie pozwolenia na układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów, będzie traktowana jak wniesienie nowego wniosku,

⇒ dostosowuje sposób doręczeń w postępowaniach w sprawach o wydanie pozwoleń na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich oraz pozwoleń na układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów, do zasad określonych w przepisach ustawy z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych,

wprowadza regułę, że wnioski i pisma w postępowaniach w sprawach o wydanie pozwoleń na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich oraz pozwoleń na układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów, dotyczących przedsięwzięć wymagających pozwolenia na budowę oraz w postępowaniu rozstrzygającym, składa się i doręcza elektronicznie,

⇒ przesądza, że informacje i dokumenty w postępowaniach rozstrzygających, będą składane wyłącznie elektronicznie, w tym także za pomocą usługi przetwarzania w chmurze,

wskazuje, że do badań archeologicznych w polskich obszarach morskich stosuje się przepisy ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a do badań związanych z bronią chemiczną, toksycznymi związkami chemicznymi i ich prekursorami – przepisy ustawy z 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów,

 

uzupełnia o ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej katalog organów opiniujących wnioski o pozwolenie na prowadzenie badań naukowych dotyczących żywych zasobów morza,

⇒ wprowadza termin, po upływie którego niezajęcie przez właściwe organy stanowiska w sprawie projektu granicy pasa technicznego lub granicy pasa ochronnego, traktuje się jako pozytywne zaopiniowanie lub uzgodnienie projektu,

⇒ przyznaje właściwym organom administracji morskiej kompetencje do wydawania decyzji nakazujących usunięcie nielegalnie wzniesionych i wykorzystywanych sztucznych wysp, konstrukcji, urządzeń i elementów infrastruktury oraz ułożonych i utrzymywanych kabli i rurociągów, na koszt podmiotu, który je wybudował, wraz z obowiązkiem naprawienia przez niego ewentualnych szkód.