Wydanie nowych rozporządzeń jest związane z planowaną aktualizacją rozporządzeń Komisji Europejskiej zmieniających dyrektywy 2004/18/WE, 2004/17/WE oraz 2009/81/WE w odniesieniu do kwot progowych, od których przywołane dyrektywy mają zastosowanie.

Zgodnie z projektami aktów wykonawczych przygotowanymi przez Urząd Zamówień Publicznych średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych miałby wynosić 4,1749 zł, a nie jak obecnie 4,2249 zł. Tym samym zmieniłby się próg kwotowy obligujący do stosowania ustawy, który wynosiłby 125.247,00 zł netto, a nie jak obecnie 126.747,00 zł netto.

Zmiana będzie dotyczyć także kwot wskazanych w rozporządzeniu wydawanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy p.z.p. Wszystkie kwoty jakie są określane przez rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej – ulegną zwiększeniu.

I tak, w miejsce progu w wysokości 134.000 euro dotyczącego dostaw i usług zamawianych przez podmioty z sektora finansów publicznych, wejdzie kwota 135.000 euro. Obecny próg 207.000 euro zostanie zwiększony do 209.000 euro. Zmiana będzie też dotyczyć progu adresowanego do zamawiających sektorowych oraz dokonujących zakupów w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, których przy nabywaniu dostaw i usług będzie obowiązywała wartość 418.000 euro, a nie jak obecnie 414.000 euro. Podwyższeniu ulegnie także próg dotyczący robót budowlanych. Jego projektowana wartość odnosi się do wszystkich grup zamawiających i będzie wynosić 5.225.000 euro, a nie jak obecnie 5.186.000,00 euro.

Zmiana przepisów w powyższym zakresie wymaga wydania dwóch rozporządzeń przez Prezesa Rady Ministrów, co jest planowane na miesiąc grudzień br.