Wpłynęło odwołanie od decyzji o zmianę jednego zapisu. Organ administracji przychyla się do zasadności tej zmiany (zapis powstał w wyniku błędnej interpretacji przepisów) i nie skierował sprawy do SKO. Jednak inne strony postępowania nie wyraziły zgody na tą zmianę.

  • Co w tej sytuacji należy zrobić?
  • Czy organ administracji, który wydał decyzję może skierować sprawę do ponownego rozpatrzenia?
  • Czy można zmienić decyzję nieostateczną bez zgody stron, jeśli zmiana dotyczy zapisu, który nie ma podstawy prawnej?
  • Czy należy w tej sytuacji skierować sprawę do SKO?

 

Odwołanie wraz z aktami sprawy należy przekazać samorządowemu kolegium odwoławczemu.

 

Zgodnie z art. 132 § 1 i 2 ustawy z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego – dalej k.p.a., organ administracji publicznej, który wydał decyzję, może uznać, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie i wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję, ale wyłącznie wtedy, gdy odwołanie wniosły wszystkie strony albo gdy odwołanie wniosła jedna ze stron, a pozostałe strony wyraziły zgodę na uchylenie lub zmianę decyzji zgodnie z żądaniem odwołania.

Jeżeli zatem odwołania nie wniosły wszystkie strony, a ponadto strony, które nie wniosły odwołania nie wyraziły zgody na zmianę decyzji zgodnie z żądaniem odwołania, nie ma możliwości zastosowania art. 132 k.p.a. Tym samym, bez względu na stanowisko organu pierwszej instancji, odwołanie wraz z aktami sprawy należy przekazać samorządowemu kolegium odwoławczemu.