W trakcie przeprowadzonej przez NIK kontroli wykazano, że niemal wszystkie starostwa (19 z 21 skontrolowanych) nie przeprowadzały obowiązkowych, corocznych kontroli stacji kontroli pojazdów, bądź przeprowadzały je po terminie. W efekcie, niektóre stacje diagnostyczne funkcjonowały poza kontrolą nawet przez kilka lat. Starostowie nie korzystali ponadto z możliwości przeprowadzenia w określonych przypadkach kontroli bez zawiadomienia oraz nie przeprowadzali kompleksowych analiz prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów.

Z przeprowadzonych badań wynika również, że zdecydowana większość starostów (18 z 21) nienależycie nadzorowała stacje kontroli pojazdów pod względem warunków lokalowych i sprzętu do prowadzenia diagnostyki pojazdów. W efekcie 8 stacji diagnostycznych funkcjonowało bez poświadczenia Transportowego Dozoru Technicznego lub przeprowadzało badania w zakresie przekraczającym nadane im uprawnienia. Starostowie w żadnym z tych przypadków nie wydali decyzji o zakazie prowadzenia działalności, i nie wykreślili przedsiębiorcy lub stacji z rejestru.
 

NIK w raporcie zwraca również uwagę, że wielu starostów nie sprawdzało w każdej z nadzorowanych stacji - prawidłowości wykonywania przez diagnostów badań technicznych pojazdów. W wielu przypadkach, pracownicy urzędów nie podważali niezgodnego z przepisami sposobu ich wykonywania. Nierzetelnie sprawdzali też w SKP, prawidłowość dokumentowania przebiegu badań. Zdecydowana większość starostw nieprawidłowo wywiązywała się z zadań związanych z wpisem i prowadzeniem rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli.
 

Duża część starostw nie była też kadrowo i organizacyjnie przygotowana do realizacji zadań związanych z nadzorem nad SKP. Pracownicy urzędów, którzy mieli sprawować nadzór i wykonywać kontrole, często nie posiadali odpowiedniego wykształcenia technicznego i praktyki zawodowej, gwarantujących dokonanie rzetelnej oceny prawidłowości przeprowadzania przez diagnostów badań. Kontrole w stacjach przeprowadzały osoby z wykształceniem m.in.: filozoficznym, rolniczo-ogrodniczym, politologicznym, ekonomicznym czy informatycznym.

W związku z powyższymi nieprawidłowościami NIK apeluje o wprowadzenia rozwiązania prawnego stanowiącego podstawę utworzenia i funkcjonowania organu nadzorującego i koordynującego działania starostów z zakresu objętego kontrolą - organ ten byłby odpowiedzialny za sprawowanie nadzoru nad systemem badań technicznych. Izba wskazuje również na potrzebę przeprowadzania przez starostów okresowych analiz dotyczących zatrzymanych i przesłanych im dowodów rejestracyjnych. Takie działanie powinno bowiem istotnie ułatwić planowanie kontroli, w tym typowanie stacji nierzetelnych.
 

(www.nik.gov.pl)


 

LEX Omega Administracja Samorządowa
Artykuł pochodzi z programu LEX Omega Administracja Samorządowa
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami