W raporcie z przeprowadzonej kontroli NIK wskazuje, że zanieczyszczenie powietrza spowodowane niską emisją ma charakter ponadlokalny i ponadregionalny. W jej opinii, rozwiązanie tego problemu przekracza więc możliwości samorządów i wymaga rozwiązań systemowych w skali kraju.

Izba zwraca uwagę na konieczność podjęcia działań przez Ministra Środowiska i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w celu ujednolicenia stanowisk w zakresie interpretacji art. 379 ust. 3 pkt 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska. Dzięki temu samorządy będą mogły skuteczniej dokonywać czynności kontrolnych, mających na celu przeciwdziałanie niskiej emisji, w tym zapobieganie spalaniu odpadów w instalacjach grzewczych.

NIK zwraca również uwagę, że niska jakość powietrza jest skutkiem wieloletnich zaniedbań. Już w informacji o wynikach kontroli z lipca 2000 r. sygnalizowano, że wojewodowie, marszałkowie województw i starostowie powinni rozważyć celowość opracowania wieloletniego programu działań na rzecz ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem oraz wykorzystania lokalnych niekonwencjonalnych źródeł energii. Izba apelowała również o uwzględnienie kwestii ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem we wszystkich programach rozwoju sektorów i branż w regionach. 

(nik.gov.pl)

LEX Omega Administracja Samorządowa
Artykuł pochodzi z programu LEX Omega Administracja Samorządowa
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami