Uchwałę w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego wójt przekazuje regionalnym izbom obrachunkowym.

O wyodrębnieniu funduszu sołeckiego w budżecie gminy rozstrzyga rada. Uchwałę w tej sprawie podjąć należy do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy. Akt ten, jak każda inna uchwała rady gminy, powinna zostać przekazana przez wójta właściwemu organowi nadzorczemu w celu zbadania jej zgodności z prawem. Podjętą przez radę uchwałę w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego wójt przekazuje do oceny właściwemu organowi nadzoru. Do wyboru ma dwa: wojewodę oraz regionalną izbę obrachunkową. Który z tych dwóch podmiotów jest właściwy do jej zbadania? Sprawę wyjaśniają eksperci. Skoro art. 1 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim jest przepisem regulującym jeden z elementów procedury uchwalania budżetu gminy, to również podejmowane na jego podstawie uchwały należy kwalifikować jako uchwały z zakresu procedury budżetowej. W konsekwencji uznać należy, że uchwały takie wójt powinien przekazać do regionalnej izby obrachunkowej, a nie do wojewody. Zgodnie bowiem z treścią art. 11 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych to one są właściwe do badania uchwał i zarządzeń dotyczących procedury uchwalania budżetu gminy oraz uchwały budżetowej i uchwał wprowadzających zmiany do budżetu. Uchwała w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego zalicza się zatem do „spraw finansowych", a nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie należy do regionalnych izb obrachunkowych. Mówi o tym wprost art. 171 ust. 2 Konstytucji RP.

Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Rzeczpospolita, 28 marca 2011 r.