Rada miasta uchwaliła wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.

Z zapisów uchwały wynikało, iż będzie ona obowiązywała od 1 stycznia 2012 r., natomiast rada ogłosiła uchwałę w dzienniku urzędowym dopiero w dniu 31 stycznia 2012 r.

Prokurator zaskarżył uchwałę.

Jego zdaniem niedopuszczalne jest wprowadzenie z mocą wsteczną uchwały nakładającej na obywateli obowiązki w zakresie podatku od nieruchomości, tym bardziej, że poprzednio obowiązująca w tym przedmiocie uchwała określała niższe, a zatem korzystniejsze stawki tego podatku.

WSA przyznał rację prokuratorowi.

Zdaniem sądu skutki finansowe dla podatników zostały niewątpliwie wprowadzone z datą wcześniejszą niż ogłoszenie aktu normatywnego.

Sąd przypomniał, iż gwarancje prawne ochrony interesu jednostki mają w prawie podatkowym duże znaczenie zarówno w płaszczyźnie prawnopodatkowej, jak i proceduralnej – obywatele muszą mieć możliwość rozporządzania swoimi interesami przy uwzględnieniu obowiązku podatkowego jeszcze przed rozpoczęciem roku podatkowego.

Warunek ten stwarza wymóg takiego sposobu wprowadzania regulacji prawnych, by ustawodawstwo dotyczące podatków płaconych w skali rocznej znane było podatnikom ze stosownym wyprzedzeniem czasowym przed rozpoczęciem roku podatkowego, a tym bardziej, by nie było ono wprowadzane z mocą wsteczną.

Zgodnie z zasadą demokratycznego państwa prawnego, w rozumieniu powołanego art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2011r. nr 197, poz.1172 ze zm.), obywatele nie mogą być obarczani skutkami zaniedbań samorządu terytorialnego, a wsteczna moc prawa może dotyczyć ewentualnie tylko przyznania praw.

Wykluczyć należy natomiast możliwość zastosowania wskazanego przepisu do norm, które nakładają na obywateli obowiązki.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Olsztynie z 10 grudnia 2015 r., sygn. akt I SA/Ol 669/15, nieprawomocny