Rada miejska uchwaliła strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta, stawki opłat za parkowanie w tych strefach i opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat.

Prokurator wniósł skargę na jeden z zapisów uchwały. Dotyczył on obciążenia użytkownika zastrzeżonego miejsca postojowego kosztami jego utworzenia.

WSA uznał skargę za zasadną.

Sąd zwrócił uwagę, iż z przepisów wynika, iż organizacje ruchu, w tym zadania techniczne polegające na umieszczeniu i utrzymywaniu znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu realizuje na koszt własny zarządca drogi.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

Rada miejska posiada ustawowe upoważnienie do ustanawiania opłaty abonamentowej w odniesieniu do zastrzeżonych miejsc postojowych w strefie płatnego parkowania w celu korzystania z nich na prawach wyłączności w określonych godzinach lub całodobowo.

Nie posiada natomiast upoważnienia ustawowego do kategorycznego decydowania, kto jest podmiotem zobowiązanym do pokrycia kosztów takiego miejsca – podkreślił sąd.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Poznaniu z 2 marca 2016 r., sygn. akt III SA/Po 4/16, nieprawomocny 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Samorząd Terytorialny
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów