Czy można zastosować art. 22 ust. 1 Karty Nauczyciela w następującej sytuacji:
w szkole podstawowej nauczyciel (najpierw stażysta, potem kontraktowy) jest zatrudniony od wielu lat w niepełnym wymiarze czasu pracy. W roku szkolny 2009/2010 w wymiarze 9/18, w 2010/2011 w wymiarze 11/18, natomiast na rok szkolny 2011/2012 jest zaplanowany wymiar 13/18 etatu.

Czy gmina może nałożyć w takiej sytuacji na nauczyciela obowiązek podjęcia pracy w innej szkole w wymiarze 5/18, celem uzupełnienia etatu do 18/18 godzin tygodniowo?

Odpowiedź

Uzupełnienie etatu - zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 Karty Nauczyciela , jest instytucją stosowaną przez organ prowadzący szkołę, który może nałożyć na nauczyciela obowiązek podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach i na tym samym lub - za jego zgodą - na innym stanowisku, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w wymiarze nie większym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć.

Istota tej regulacji polega na tym, że nauczyciel mimo zatrudnienia w jednej szkole, realizuje swoje obowiązki nauczycielskie w kilku szkołach (przynajmniej dwóch) w celu uzupełnienia obowiązkowego wymiaru zajęć. Jest to więc konstrukcja prawna, która z jednej strony umożliwia organowi prowadzącemu lepsze zabezpieczanie potrzeb edukacyjnych na swoim terenie, zaś w przypadku nauczyciela umożliwia uniknięcie ograniczenia zatrudnienia.

W omawianej sprawie nauczyciel będzie zatrudniony w wymiarze przekraczającym połowę etatu. Norma z art. 22 ust. 1 Karty Nauczyciela nie uzależnia kwestii uzupełnienia od stopnia awansu zawodowego nauczyciela, ani podstawy jego stosunku pracy, a więc instytucja ta może być zastosowana także do nauczyciela kontraktowego, zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Należy więc uznać, że w przedmiotowej sprawie instytucja uzupełnienia może zostać zastosowana.

Z treści przepisu wynika, że dysponentem uzupełnienia zatrudnienia jest organ prowadzący. Przepis jednocześnie nie określa procedury uzupełnienia etatu. W szczególności nie jest wskazane na podstawie jakiego impulsu organ podejmuje decyzję o uzupełnieniu etatu. Tak więc inicjatywa może wystąpić ze strony dyrektora szkoły zatrudniającej nauczyciela, jak i samego nauczyciela. W związku z tym, że wystąpienie to nie ma charakteru ściśle proceduralnego, pismo skierowane do organu prowadzącego też nie musi spełniać ścisłych wymogów formalnych. W związku z tym powinno zawierać elementy istotne z punktu widzenia ustalenia treści oświadczenia woli. Musi więc zawierać oznaczenie petenta, jak i wniosek o uzupełnienie etatu w trybie art. 22 ust. 1 Karty Nauczyciela , w związku z niemożnością utrzymania przez nauczyciela zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy. W sytuacji wystąpienia z wnioskiem przez nauczyciela, właściwym wydaje się aby jego wniosek zawierał także oświadczenie dyrektora szkoły, że w związku z przyjętą organizacją pracy szkoły, nie ma warunków do zatrudnienia tegoż nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006 r. Nr 97, poz. 674)