Nagrody przyznawane są w kategorii indywidualnej dla pracowników socjalnych oraz w kategorii zespołowej dla zespołu osób i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji społecznych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej .

Jak podano w ogłoszeniu, przy ocenie wniosków będą brane priorytety określone przez Radę Pomocy Społecznej:
• wybitne osiągnięcia w budowaniu prestiżu zawodu pracownika socjalnego w społeczności lokalnej,
• wybitne, nowatorskie działania w realizacji idei wolontariatu (bieżący rok jest Międzynarodowym Rokiem Wolontariatu),
• promowanie efektywnych działań służb społecznych w celu usamodzielnienia osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych.

Zgodnie z treścią ogłoszenia, z wnioskiem o nagrodę mogą wystąpić w formie pisemnej: przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, działających w zakresie pomocy społecznej. Wnioski wraz z dokumentacją należy przesłać do dnia 31 lipca 2011 r. do właściwego miejscowo wojewody.

Przyznawanie nagród specjalnych Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne osiągnięcia i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej reguluje rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 2005 r. (Dz. U. Nr 74, poz. 658) .

 Na podstawie: www.mpips.gov.pl

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009, Nr 175, poz.1362 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz. U. Nr 74, poz. 658).