W terminie na wniesienia skargi do WSA, strona reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika wniosła skargę do szefa służby cywilnej, który przekazał ją staroście.

Który organ jest właściwy do rozpoznania skargi na działalność PINB w konkretnej sprawie, która jest prowadzona przez PINB (decyzja PINB została uchylona decyzją WINB i sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania)?

Czy organem właściwym jest WINB, czy rada powiatu?

Czy na zawiadomienie o sposobie załatwienia przysługuje skarga do sądu administracyjnego, jeżeli tak, to komu?

Odpowiedź

W odniesieniu do wyżej przedstawionego pytania należy założyć, że celem złożenia skargi przez jej autora było wyciągnięcie konsekwencji względem
PINB za działanie naruszające prawo.

W zależności od rodzaju skargi należy wskazać, że:
Nadzór nad powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego sprawuje rada powiatu, która jest właściwa do rozpatrywania skarg na powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, jako osoby będącej kierownikiem powiatowej inspekcji, natomiast jeżeli skarga dotyczy powiatowego inspektora, jako organu administracji publicznej, działającego w określonym postępowaniu administracyjnym, jak również obsługującego go powiatowego inspektoratu - właściwy jest wojewoda, przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego.

Jeżeli idzie o merytoryczny nadzór nad sposobem działalności powiatowego nadzoru budowlanego właściwym organem jest wojewoda, przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, który jako organ wyższego stopnia sprawuje nadzór nad właściwym poziomem merytorycznym prac powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

W odniesieniu natomiast do kwestii pracowniczych właściwym do rozpoznania skargi jest starosta, będący zwierzchnikiem administracji zespolonej w powiecie oraz pełniący w stosunku do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego funkcję pracodawcy w rozumieniuustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

W doktrynie wskazuje się, że postępowanie w sprawie skargi kończy się czynnością faktyczną, czyli załatwienia skargi lub o odmownym jej załatwieniu.

W literaturze przedmiotu oraz w orzecznictwie sądów administracyjnych wskazuje się, że zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego, niemniej zawiadomienie to może być podstawą do złożenia nowej skargi w trybie skarg i wniosków
W postanowieniu NSA z dnia 14 września 2004 r., OSK 642/04, sąd wyjaśnił, że czynności - niezależnie od formy - podejmowane przez organy administracji publicznej w trybie przepisów działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego (...) nie podlegają kognicji sądu administracyjnego (podobnie postanowienie NSA z dnia 1 lutego 2007 r., I OSK 395/06). Z kolei w postanowieniu NSA z dnia 25 lutego 2009 r., II OSK 241/09: stwierdzono, że "sądy administracyjne nie są właściwe do rozpoznawania skarg powszechnych, jakimi są skargi zawarte w dziale VIII k.p.a., a więc skargi związane z krytyką wykonywania zadań przez właściwe organy albo ich pracowników, ani także do oceny prawidłowości prowadzonego postępowania skargowego w trybie przepisów działu VIII k.p.a.".