Odpowiedź:

Tak, starosta jest właściwy do wydania zezwolenia na zbieranie wymienionych odpadów.


W pytaniu zostały wymienione w większości odpady niebezpieczne:
- 16 02 11* - Okładziny hamulcowe zawierające azbest,
- 16 02 13* - Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12,
- 20 01 21* - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
- 20 01 23* - Urządzenia zawierające freony,
- 20 01 35* - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
- oraz jeden rodzaj odpadów innych niż niebezpieczne: 20 01 36 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), punkty do zbierania lub przeładunku odpadów, w tym złomu, są zaliczane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Oznacza to w świetle art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) - dalej u.o., że organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie jest starosta, o ile zbieranie nie będzie prowadzone na terenie zamkniętym, bo wówczas właściwy jest regionalny dyrektor ochrony środowiska. Starosta jest bowiem właściwy w przypadkach, gdy nie jest właściwy marszałek województwa, a ten jest zgodnie z ust. 3 pkt 1 cytowanego przepisu jest organem właściwym:
dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
dla odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na dobę lub całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza niż 25 000 Mg,
dla regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Zbieranie odpadów do tych kategorii przedsięwzięć nie należy.

Wydanie zezwolenia na zbieranie jest możliwe, ponieważ wymienione w pytaniu odpady nie są objęte zakazem zbierania poza miejscem wytwarzania ani zakazem zbierania poza obszarem regionu gospodarki odpadami komunalnymi, na którym zostały wytworzone (art. 23 u.o.).