Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpatrywał sprawę na bezczynność organu administracji publicznej w przedmiocie udzielenia informacji publicznej, w której organ administracji publicznej nie udzielił informacji publicznej na wniosek wniesiony za pomocą poczty elektronicznej. Organ administracji zażądał od wnoszącego pismo podania m. in. imienia i nazwiska, adresu oraz podpisania pisma pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania.

Po rozpoznaniu skargi sąd uznał ją za zasadną. W uzasadnieniu wyroku (z dnia 23 września 2009 r., sygn. II SAB/Wa 57/09, LEX nr 527024) wsa słusznie uznał, że przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) nie nakazują zachowania szczególnej formy wniosku, zatem organ administracji publicznej nie jest uprawniony do żądania podania we wniosku takich danych jak imię i nazwisko, adres z kodem pocztowym, miejscowością i numerem domu, oraz podpisania wniosków. W konsekwencji, do wniosku o udzielenie informacji publicznej nie stosuje się art. 63 § 2 i 3 Kodeksu postępowania administracyjnego . Możliwość uzyskania dostępu do informacji publicznej ustnie czy pocztą na adres skrytki pocztowej nie wymaga podania powyższych danych, zatem także wniosek wniesiony za pomocą poczty elektronicznej nie musi ich zawierać.

Sąd przypomniał ponadto, że złożenie skargi na bezczynność w przedmiocie dostępu do informacji publicznej nie musi być poprzedzone wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa przewidzianego przez przepisy postępowania przed sądami administracyjnymi.


Przydatne materiały:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)