Pytanie:
Do Ośrodka Pomocy Społecznej został przeniesiony pracownik w trybie art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych. W porozumieniu zawarto informację, że szczegółowe warunki pracy i płacy zostaną określone odrębnym pismem.

Czy zmiana warunków pracy i płacy powinna nastąpić w drodze aneksu do umowy, czy porozumienia zmieniającego?

Warunki będą bardziej korzystne dla pracownika.

Czy przy przejściu pracownika w tym trybie nowy pracodawca powinien w jakiś sposób zmienić podmiotowość strony umowy, tzn. zmienić w umowie zapis, że pracodawcą jest teraz ośrodek?

Jeżeli tak, to w jaki sposób?

Odpowiedź:
Zmiana danych identyfikacyjnych pracodawcy oraz miejsca wykonywania pracy następuje poprzez aneksowanie umowy, natomiast modyfikacja warunków pracy i płacy – w drodze porozumienia zmieniającego.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 123 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej - dalej u.p.s., prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej regulują przepisy o pracownikach samorządowych.

Stosownie zatem do art. 22 ust. 1 ustawy z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych – dalej u.o.p.s., pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, można na jego wniosek lub za jego zgodą przenieść do pracy w innej jednostce, w tej samej lub innej miejscowości, w każdym czasie, jeżeli nie narusza to ważnego interesu jednostki, która dotychczas zatrudniała pracownika samorządowego, oraz przemawiają za tym ważne potrzeby po stronie jednostki przejmującej. Jak wynika z art. 22 ust. 2 i 3 u.o.p.s., przeniesienia dokonuje się w drodze porozumienia pracodawców, a akta osobowe zatrudnionego wraz z pozostałą dokumentacją w sprawach związanych ze stosunkiem pracy przekazuje się do jednostki, w której pracownik ma być zatrudniony. W praktyce oznacza to, że dotychczasowy stosunek pracy jest kontynuowany, a co za tym idzie nie następuje rozwiązanie poprzedniej i nawiązanie kolejnej umowy o pracę.

Odnosząc się bezpośrednio do problemu poruszonego w pytaniu, porozumienie powinno być zawarte między osobami upoważnionymi do reprezentowania obu jednostek. Warunki zatrudnienia, w tym wynagrodzenie na nowym stanowisku powinny być – po uprzednim uzgodnieniu ich z przenoszonym pracownikiem – określone w porozumieniu. Dla dokonania przeniesienia konieczne jest posiadanie przez zatrudnionego kwalifikacji niezbędnych do objęcia nowego stanowiska. Natomiast wymiar czasu pracy, wynagrodzenie, czy też poszczególne jego składniki mogą ulec zmianie, pod warunkiem że pracownik wyrazi na to zgodę. Wówczas pracodawca przejmujący – w tym przypadku OPS – powinien zawrzeć z mim porozumienie zmieniające warunki pracy i/lub płacy. Nazwę pracodawcy, miejsce wykonywania pracy, ewentualnie nazwę stanowiska należy zmienić aneksem do umowy. 

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Artykuł pochodzi z programu Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami