Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.Sprawa dotyczyła listu, który burmistrz wysłał do wszystkich mieszkańców gminy w okresie kampanii referendalnej, prowadzonej w celu jego odwołania.

Jeden z mieszkańców chciał dowiedzieć się z jakich środków burmistrz opłacił wysłanie listu i jaki był koszt jego wysłania.


W odpowiedzi organ wyjaśnił, iż list został wysłany na jego własny koszt oraz grupy mieszkańców.
 

Informacja taka nie zadowoliła jednak wnioskodawcy, który wniósł skargę do WSA na bezczynność burmistrza.


Zdaniem WSA nie ulega wątpliwości, że intencją burmistrza, autora listu – było zniechęcenie mieszkańców gminy do udziału w referendum zarządzonym w celu jego odwołania.

Sąd zwrócił uwagę, iż sprawą publiczną jest nie tylko sam akt odwołania organu wykonawczego gminy w drodze referendum, ale już samo postępowanie referendalne zmierzające do odwołania.

Zatem skoro w toku skutecznie zarządzonego referendum burmistrz wysyła list do mieszkańców wyraźnie powołując się na pełnienie funkcji burmistrza, to list ten stanowi przejaw wiedzy osoby pełniącej funkcję organu administracji samorządowej co do sposobu oceny swojej działalności i wykonanych zadań publicznych.

WSA uznał, iż skoro sam list stanowi przejaw działania burmistrza i ma charakter działania w sferze publicznej (podejmowanie czynności celem zniechęcenie do odwołania w drodze referendum), to także sfinansowanie wysłania tego listu należy uznać za sferę działania podlegającą ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Krakowie z 20 maja 2014 r., sygn. akt II SAB/Kr 104/14, nieprawomocny