Rada miasta uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, na który skargę złożył wojewoda. Zarzucił, że uchwała naruszała przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (upzp). Wskazywał, że zgodnie z art. 20 ust. 1 upzp, plan miejscowy powinien być zgodny z ustaleniami studium, dlatego powinno być ono uchwalane przed nim. Wojewoda uznał bowiem, że projekt miejscowego planu powinien uwzględniać zapisy studium już obowiązującego, a nie sporządzanego projektu. Organ zauważył, że studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zostało uchwalone na tej samej sesji co zaskarżony plan miejscowy. Działanie to miało świadczyć o istotnym naruszeniu przepisów.

Sprawdź w LEX: Istotne naruszenie trybu sporządzania studium lub planu miejscowego >

W odpowiedzi na skargę, rada miasta wniosła o jej oddalenie. Wskazywała, że w chwili podejmowania uchwały w sprawie planu, zmiana studium była uchwalona i możliwe było stwierdzenie, że plan nie naruszał ustaleń studium. 

Akty nie mogły być uchwalone jednocześnie

Sprawą zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim, który uznał, że skarga wojewody zasługiwała na uwzględnienie. Sąd stwierdził, że tryb procedowania, w którym dochodzi do równoczesnego uchwalenia zmiany studium i uchwalenia planu lub jego zmiany, narusza przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z art. 9 ust. 4 upzp, ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. Przepis ten należy rozumieć nie tylko w ten sposób, że ustalenia studium są wiążące wyłącznie przy podejmowaniu uchwały o planie, ale ustawodawcy chodziło także o sporządzenie projektu planu miejscowego.

Sprawdź w LEX: Charakter i znaczenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy >

Natomiast zgodnie z art. 14 ust. 5 upzp, przed podjęciem uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, organ wykonawczy gminy musi uzyskać odpowiednie analizy, co do stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium. Ponadto art. 15 ust. 1 upzp, jasno wskazuje, że zadaniem burmistrza jest sporządzenie projektu planu miejscowego zgodnie z zapisami studium. Sąd podkreślił także, że w orzecznictwie ugruntowany jest pogląd, że ilekroć w ustawie mowa jest o studium, należy przez to rozumieć uchwałę podjętą przez radę, a nie tylko jej projekt. 

Sprawdź w LEX: Fakultatywność i obligatoryjność uchwalenia planu miejscowego >

 


Zgodność planu ze studium była fikcją 

WSA wskazał, że z analizy powyższych przepisów wynika, że wszystkie czynności związane z przygotowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powinny odnosić się do uchwalonego studium, a nie do projektu jego zmiany (np. wyrok NSA z 31 maja 2016 r., sygn. akt II OSK 2313/14). Rozpoznający sprawę sąd podkreślił także, że w piśmiennictwie ugruntowany jest pogląd, że prace nad miejscowym planem mają sens, gdy w sposób ostateczny ukształtowane i uchwalone jest studium. Dlatego też nie można akceptować fikcji zgodności projektu planu ze studium tylko dlatego, że zostało ono uchwalone w tym samym dniu i na tej samej sesji, ale przed planem. WSA stwierdził, że działanie to pozwala uzyskać jedynie formalną zgodność obu tych aktów, która prowadzi do fikcji i pozbawia studium jakiegokolwiek znaczenia.

 

Prace mogły być prowadzone równolegle 

Sąd zauważył, że w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego pojawiło się stanowisko, zgodnie z którym, do pewnego etapu prace nad zmianą studium i przygotowaniem projektu planu miejscowego mogą̨ być prowadzone równolegle. Jednakże NSA przyjmował, że złożona procedura ustalania studium, a następnie planu miejscowego, wyłącza możliwość, aby rada miasta połączyła podjęcie uchwał na tej samej sesji (np. wyrok NSA z 17 stycznia 2018 r., sygn. akt II OSK 821/16). WSA podkreślił, że prowadzenie prac nad planem miejscowym pod rządami niezmienionego studium nie było kwestionowane przez organ. Natomiast w uchwale stwierdzono zgodność planu ze studium, które zostało przyjęte na tej samej sesji. Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały. 

Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 16 stycznia 2019 r., sygn. akt II SA/Go 870/18

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

Dopuszczalność zaskarżenia uchwały rady gminy w sprawie planu miejscowego lub jego zmiany - PROCEDURA >

Rozpatrzenie przez radę gminy nieuwzględnionych uwag do projektu planu miejscowego - PROCEDURA >

Przystąpienie do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - ANALIZA >

Czy jeżeli w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nie wskazano lokalizacji inwestycji, możliwa jest lokalizacja takich inwestycji w planie miejscowym? - ODPOWIEDŹ NA PYTANIE >

Warunki lokalizacji elektrowni wiatrowych - ANALIZA >