Agitacją wyborczą jest publiczne nakłanianie lub zachęcanie do głosowania w określony sposób lub do głosowania na kandydata określonego komitetu wyborczego. Jest ona prowadzona m.in. poprzez: rozpowszechnianie plakatów i ulotek, banerów zawieszanych na ogrodzeniach nieruchomości, spotkania i rozmowy z wyborcami i tym podobnych działaniach.

Zgodnie z art. 108 par. 1 kodeksu wyborczego prowadzenie agitacji wyborczej jest zabronione:

  1. na terenie urzędów administracji rządowej i administracji samorządu terytorialnego oraz sądów;
  2. na terenie zakładów pracy w sposób i formach zakłócających normalne funkcjonowanie;
  3. na terenie jednostek wojskowych i innych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz oddziałów obrony cywilnej, a także skoszarowanych jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Agitacja wyborcza w jakichkolwiek formach jest zabroniona także na terenie szkół wobec uczniów (art. 108 par. 2 kodeksu wyborczego). Dopuszczalne jest natomiast organizowanie zebrań wyborczych z mieszkańcami w salach lekcyjnych szkół podstawowych i gimnazjów, po zajęciach lekcyjnych. Jednocześnie zakazane jest umieszczanie materiałów wyborczych na ogrodzeniach budynków szkolnych np. parkanach, płotach.

 

W lokalu nie, wokół tak

Ustawodawca nałożył na podmioty, o których mowa w art. 108 par. 1 i 3 kodeksu wyborczego, obowiązek właściwego oznaczenia terenu i znajdujących się na nim budynków, co ma służyć uniknięciu wszelkiego rodzaju nieporozumień dotyczących stosowania powyższego zakazu agitacji wyborczej. Ich złamanie jest karane grzywną. Zabroniona jest także agitacja wyborcza w lokalu wyborczym oraz na terenie budynku, w którym ten lokal się znajduje (art. 107 par. 2 Kodeksu wyborczego).

Jak można zauważyć, zakaz sformułowany w treści art. 107 par. 2 kodeksu wyborczego został zasadniczo ograniczony w stosunku do zakazów sformułowanych w treści art. 108 par.  1 i 2 kodeksu wyborczego, albowiem obowiązuje on wyłącznie w lokalu wyborczym oraz na terenie budynku, w którym ten lokal się znajduje. Oznacza to, że na terenie wokół budynku, w którym znajduje się lokal wyborczy, wszystkie przywołane formy agitacji wyborczej są obecnie dopuszczalne.

Zgodnie z art. 186 par. 1 kodeksu wyborczego lokale obwodowych komisji wyborczych zapewnia wójt, z tym że w każdej gminie co najmniej 1/2 lokali obwodowych komisji wyborczych powinna być dostosowana do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. W rzeczywistości, lokale obwodowych komisji wyborczych są tworzone nie tylko w szkołach, ale także w placówkach medycznych, świetlicach, domach seniora, domach pomocy społecznej, miejskich ośrodkach pomocy społecznej, domach kultury, remizach strażackich, ośrodkach sportowych, gminnych ośrodkach kultury oraz wielu innych lokalizacjach

Przeczytaj także: W czasie ciszy wyborczej nie można poprawiać materiałów agitujących

Zakaz powinien objąć całą nieruchomość

W związku z powyższym doprecyzowanie treści art. 107 par. 2 kodeksu wyborczego, zakazującego w obecnym kształcie prowadzenia agitacji wyborczej wyłącznie w lokalu wyborczym oraz na terenie budynku, w którym ten lokal się znajduje, wydaje się konieczne. Problem ten dostrzegła także Państwowa Komisja Wyborcza, która w informacji o realizacji przepisów Kodeksu wyborczego oraz propozycji ich zmiany wskazała, iż treść tego przepisu  wymaga doprecyzowania, w sposób zapewniający, że materiały agitacyjne nie będą w dniu głosowania znajdować się na terenie całej nieruchomości, w tym na jej ogrodzeniu.

 

Joanna Kielin-Maziarz, Ewa Olejniczak-Szałowska, Krzysztof Skotnicki

Sprawdź