Przy zmianie granic gmin prawo własności mienia podlega przekazaniu na rzecz gminy przejmującej. Gminie przejmowanej nie przysługuje w tym zakresie samoistny interes.

Naczelny Sąd Administracyjny wydał precedensowy wyrok w sprawie zmian granic gmin. Sąd oddalił skargę kasacyjną gminy, która wskutek zmiany granic straciła część swego majątku. Zdaniem NSA w takich sytuacjach nie można mówić o samoistnym interesie gminy. Gmina, której majątek przejęto w związku ze zmianą granic, nie może się czuć pokrzywdzona, jako że w zakresie ochrony prawa własności nie można stawiać gminy w tym samym położeniu co np. osobę fizyczną.

Sąd kasacyjny potwierdził niekorzystne dla zmniejszanych gmin stanowisko, że przy zmianie granic wraz z przejęciem zadań własnych następuje przejęcie mienia.

To pierwsza tego typu sprawa, w której orzekał NSA. Chodzi o sytuację, w której, w wyniku przymusowej zmiany granic gmin dochodzi do przejęcia majątku jednej gminy przez inną.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym nabycie mienia komunalnego następuje m.in. przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą gminy.

Wyrok jest prawomocny.
Sygn. akt I OSK 1734/09

Źródło: Gazeta Prawna z dnia 16 czerwca 2010