Wojewoda zaskarżył do sądu administracyjnego uchwałę rady gminy w sprawie ustalenia lokalizacji targowiska i jego regulaminu. Wskazał, że akt ten narusza przepisy ustawy o samorządzie gminnym (usg), dlatego wnioskował o stwierdzenie jego nieważności. W odpowiedzi na skargę, rada gminy wniosła o umorzenie postępowania, ponieważ zaskarżona uchwała została przez nią uchylona.

Czytaj także: Wpływy z opłaty targowej są niskie, koszt jej poboru wysoki >>>

 

Podstawa prawna była nieprawidłowa

Sprawą zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, który wskazał, że rada gminy podjęła zaskarżoną uchwałę na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 usg. Zgodnie z tym przepisem, możliwe jest wydawanie aktów prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. WSA podzielił jednak stanowisko wojewody, że przepis ten nie może być podstawą do wydania uchwały w sprawie lokalizacji targowiska. Zgodnie bowiem z poglądem, który panuje w orzecznictwie, kwestia ta ma cechy aktu indywidualnego, a nie przepisu prawnego powszechnie obowiązującego o charakterze generalnym.

Sprawdź w LEX: Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać pozwolenie na budowę targowiska zlokalizowanego na trzech działkach o różnych powierzchniach? >

 


Lokowanie targu na podstawie ustawy planistycznej

Sąd wskazał, że z uwagi na fakt, że nie obowiązuje już dekret z 2 sierpnia 1951 r. o targach i targowiskach, który został uchylony przez art. 99 pkt 1 ustawy z 19 listopada 1999 r. ustawy Prawo działalności gospodarczej, to jedyną regulacją prawną w zakresie lokalizacji targowisk są przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Regulacje zawarte w tym akcie dają gminie narzędzia do kształtowania ładu przestrzennego za pomocą dwóch instrumentów, czyli miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji administracyjnej, jeżeli na danym terenie plan nie obowiązuje.

Czytaj w LEX: Przedsięwzięcia, które mogą być realizowane w ramach funduszu sołeckiego >

Tylko decyzja albo miejscowy plan może lokować targ 

Oznacza to, że lokalizacja targowisk następuje w formie decyzji administracyjnej, którą wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta), nie zaś w drodze uchwały organu stanowiącego gminy. WSA podkreślił jednak, że stworzenie targu przez radę będzie możliwe, jeżeli uchwali ona miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego zapisy będą przewidywały ulokowanie targowiska. Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały. 

Wyrok WSA w Łodzi z 29 maja 2019 r., sygn. akt II SA/Łd 161/19

Sprawdź w LEX:

Czy osoba widoczna na nagraniu z monitoringu może uzyskać dostęp do nagrania z kamer monitoringu targowiska? >

Czy inwestor może wybudować pojedyncze obiekty handlowe na targowisku, jeśli na terenie tym nie obowiązuje mpzp? >

Czy opłacie targowej podlega sprzedaż waty cukrowej, popcornu, lodów z automatu itp.? >