Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) [przepisy wprowadzające]) w art. 15a nakładają na wójta obowiązek dostosowania do końca 2014 r. co najmniej 1/5 liczby lokali wyborczych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1134) [ustawa zmieniająca z dnia 11 lipca 2014 r.] limity te podnosi w kolejnych latach do 1/3 i 2/5, aby od 2017 r. docelowo ½ lokali spełniała standardy dostosowania dla osób niepełnosprawnych.

Biorąc pod uwagę, że głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika lub korespondencyjnie nie może być traktowane jako reguła a wyłącznie jako rozwiązanie wyjątkowe, dyspozycje (co najmniej) wskazanych przepisów należy rozumieć tak, że docelowo wszystkie lokale wyborcze powinny odpowiadać potrzebom osób niepełnosprawnych. Szczególnie, w przypadku wyborów samorządowych niedostosowanie wszystkich lokali dla potrzeb niepełnosprawnych uniemożliwia niektórym z nich osobiste głosowanie w swoim okręgu wyborczym.

Procedura zmiany siedziby okw przewiduje m.in. w § 4 art. 13a Kw uprawnienie dla zainteresowanych, a więc osób niepełnosprawnych i działających w ich imieniu podmiotów, zgłaszanie do wójta propozycji zmian siedzib komisji wyborczych, które są nieodpowiednio przystosowane, w terminie co najmniej 55 dni przed dniem wyborów (a więc do 22 września 2014 r.). Wójt, przedłożone propozycje niezwłocznie umieszcza w BIP prowadzonym przez urząd gminy. Wójt nie jest zobowiązany do przedkładania zgłoszonych wniosków radzie gminy do zatwierdzenia, bądź przedkładając je może jednocześnie wnioskować o ich odrzucenie podając określone uzasadnienie, w terminie takim, by rada gminy dokonała zmian najpóźniej w 45 dniu przed dniem wyborów, tj. najpóźniej 2 października br.

Zgodnie z art. 156 Kw, obsługę i techniczno-materialne warunki pracy okw, zapewnia wójt, jako zadanie zlecone. Jednostki organizacyjne sprawujące trwały zarząd nieruchomości państwowych i komunalnych są obowiązane udostępnić pomieszczenia bezpłatnie. Lokale pozostające w zarządzie innych podmiotów również mogą być wyznaczone przez radę gminy na siedzibę komisji wyborczych ale po uprzednim porozumieniu z zarządzającymi tymi pomieszczeniami, co należy rozumieć, że za ich zgodą i na ich warunkach, także odpłatnie.


Pojęcie siedziby (lokalu) komisji wyborczej dostosowanej dla potrzeb niepełnosprawnych ma charakter techniczny. Wójt dostosowuje daną siedzibę tak, by spełniała ona wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 158, poz. 938) [rozporządzenie] i informuje o tym radnych.

Przeczytaj też: Wójt informuje niepełnosprawnych o możliwych sposobach głosowania (wzory)

Lokal taki zgodnie z rozporządzeniem powinien posiadać:
1) lokalizację na parterze bez barier architektonicznych albo w pomieszczeniu wyposażonym w urządzenie umożliwiające samodzielne dotarcie wyborcy niepełnosprawnego do niego np. podjazd;
2) co najmniej jedne drzwi prowadzące do lokalu umożliwiające dogodne warunki ruchu wyborcom niepełnosprawnym, w szczególności:
a) powinny być rozwierane lub rozsuwane oraz posiadać szerokość w świetle co najmniej 0,9 m, w przypadku drzwi dwuskrzydłowych szerokość skrzydła zasadniczego nie może być mniejsza niż 0,9 m,
b) wysokość progu nie więcej niż 5 mm;
3) krawędzie stopni schodów znajdujących się w lokalu oraz prowadzących do lokalu powinny być wyróżnione kolorem kontrastującym z kolorem posadzki;
4) dogodne warunki ruchu wyborców niepełnosprawnych, możliwie najkrótszą i wolną od przeszkód drogą w budynku oraz:
a) rozmieszczenie drzwi zapewniające możliwość bezpośredniego, samodzielnego dotarcia do lokalu,
b) oznaczenie na wysokości 0,8-1,2 m oraz 1,4-1,7 m przezroczystych przegród, w szczególności drzwi i ścian, przynajmniej dwoma pasami o szerokości 0,1 - 0,15 m, o jednolitej barwie, kontrastującej z tłem,
c) posadzki o nawierzchni o właściwościach przeciwpoślizgowych,
d) przejście o szerokości co najmniej 1,5 m pomiędzy miejscem wydania karty do głosowania i miejscem zapewniającym tajność głosowania a urną;
5) dodatkowe - obok górnego - oświetlenie skierowane bezpośrednio na miejsce, w którym będzie wypełniana karta do głosowania w miejscu zapewniającym tajność głosowania;
6) co najmniej jedno miejsce zapewniające tajność głosowania wyborcom niepełnosprawnym, dostosowane do rodzaju potrzeb wyborców niepełnosprawnych wynikających z ich niepełnosprawności o wymiarach co najmniej 1,2 m szerokości i 1,2 m głębokości, umożliwiające pisanie na dwóch wysokościach: 0,8 i 1,1 m;
7) urnę wyborczą o wysokości nie przekraczającej 1 m wysokości;
8) umieszczenie w miejscu dostępnym dla wyborców poruszających się na wózkach inwalidzkich urzędowych obwieszczeń oraz informacji o sposobie głosowania, na wysokości 0,9 m mierzonej od posadzki do dolnej części arkusza obwieszczenia lub informacji.

Po wejściu w życie ustawy zmieniającej z dnia 11 lipca 2014 r., jeżeli w gminie nie będą dostosowane wszystkie lokale wyborcze do potrzeb osób niepełnosprawnych, zainteresowany wyborca będzie mógł na podstawie art. 28 § 1 pkt 1 Kw, w terminie nie później niż w 5 dniu przed dniem wyborów (12 listopada 2014 r.) złożyć pisemny wniosek do urzędu gminy właściwego ze względu na jego miejsce stałego zamieszkania, o dopisanie go do spisu wyborców w wybranym przez siebie, dostosowanym dla osób niepełnosprawnych obwodzie głosowania.


Pobierz wzór:
Wzór formularza wniosku o dopisanie wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, spośród obwodów głosowania, w których znajduje się lokal dostosowany dla osób niepełnosprawnych [5]


Uwaga! Rozwiązanie polegające na przepisaniu się wyborcy do innego obwodu (podobnie jak przy głosowaniu korespondencyjnym) może spowodować, że wyborca będzie głosował na kandydata/ów startujących w wyborach w innym okręgu, niż właściwy, ze względu na miejsce zamieszkania, dla niepełnosprawnego okręg wyborczy. Należy o tym wyborcę bezwzględnie poinformować.


Wybory samorządowe 2014 - zobacz listę gotowych do pobrania wzorów wyborczych>>>