Jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek do 5 lutego wystąpić do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o udostępnienie danych umożliwiających przekazywanie sprawozdań z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP.

Rada Ministrów na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej określa, w drodze rozporządzenia, wykaz podmiotów udzielających pomocy publicznej, które są zobowiązane do informowania Prezesa UOKiK o udzieleniu pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP.

Na mocy przepisów wykonawczych do tej ustawy do grona tych podmiotów należą gminy, powiaty, oraz wymienione w rozporządzeniu województwa. Są one tym samym zobowiązane do przekazywania informacji z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP udostępnionej przez Prezesa UOKiK.

5 lutego mija termin, w którym wymienione jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do wystąpienia do Prezesa UOKiK z wnioskiem o udostępnienie identyfikatora (loginu) i hasła umożliwiającego korzystanie z aplikacji. Zgłoszenie powinno jednocześnie zawierać dane identyfikujące użytkownika aplikacji.


Opracowanie: Karol Kozłowski, RPE WKP
Źródło: Rzeczpospolita z dnia 1 lutego 2010 r.