W dniu 6 grudnia 2008 r. wchodzi w życie ustawy z dnia 8 października 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 206, poz. 1287).

Nowelizacja wprowadza zmiany do art. 48 Prawa budowlanego . Stanowi ona realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2007 r., P 37/06. Zmiana powyższego przepisu umożliwia ubieganie się o legalizację samowoli budowlanej w przypadku braku planu miejscowego, po przedstawieniu ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy bez względu na termin jej uzyskania.

W poprzednim stanie prawnym warunkiem zalegalizowania samowoli budowlanej dokonanej na terenie, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, było dysponowanie decyzją o warunkach zabudowy, ostateczną w dniu wszczęcia postępowania rozbiórkowego.

Obecnie sprawca samowoli budowlanej ubiegający się o jej legalizację, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania terenu, musi przedstawić ostateczną decyzję o warunkach zabudowy, bez względu na termin jej uzyskania.

Innymi słowy, jest to rozwiązanie, które czyni realną legalizację samowoli budowlanej na terenach, na których brak jest planu miejscowego, przez dopuszczenie wydania decyzji o warunkach zabudowy również w trakcie postępowania w sprawie samowoli budowlanej.Przydatne materiały:


Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 118 ze zm.)