Co się zmieni w Krajowym Zasobie Nieruchomości?

Jak informuje resort rozwoju, Krajowy Zasób Nieruchomości będzie zwiększał podaż mieszkań o umiarkowanych cenach i czynszach. Na nieruchomościach Skarbu Państwa będą powstawać mieszkania przeznaczone na wynajem, w tym z opcją docelowego przeniesienia prawa własności.

KZN będzie oferował grunty pod Mieszkanie Plus, a wysokość czynszu będzie zależeć od specyfiki danej inwestycji.

Czytaj też: Nowelizacja ustawy ma zachęcić państwowe instytucje do przekazywania gruntów pod Mieszkania plus

Spółki inne niż samorządowe i PPP

Resort proponuje uelastycznienie form gospodarowania nieruchomościami państwowymi. Krajowy Zasób Nieruchomości będzie miał możliwość wnoszenia nieruchomości do spółek z udziałem innych podmiotów niż jednostki samorządu terytorialnego i ich związki. Wprowadzona zostanie możliwość udostępnienia nieruchomości na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Rozwiązania mają na celu powiększenie dopuszczalnych sposobów gospodarowania nieruchomościami należącymi do zasobu, przy zachowaniu możliwości kontroli i egzekwowania zobowiązań od podmiotów, którym nieruchomości zostaną udostępnione. Według resortu zaproponowane rozwiązania zachęcą inwestorów do budowania mieszkań, w tym tych o umiarkowanych cenach i czynszach.

 

Korzyści dla udostępniających grunty

Dla zapewnienia wystarczającej ilości gruntów pod inwestycje mieszkaniowe, resort proponuje zaangażowanie nowych zasobów gruntów, które będą stanowiły źródło pozyskania nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową. W tym celu sformułowano rozwiązania zachęcające Agencję Nieruchomości Rolnych oraz Agencję Mienia Wojskowego do przekazywania gruntów do zasobu KZN, ale również umożliwiające przekazywanie do zasobu, którym gospodaruje KZN nieruchomości przez spółki Skarbu Państwa i instytuty badawcze. W przypadku zbycia nieruchomości przejętej KZN będzie wypłacał podmiotom kwotę odpowiadającą 90 proc. dochodów uzyskanych ze zbycia lub udostępnienia tej nieruchomości.

Dla usprawnienia sporządzania wykazów nieruchomości zrezygnowano z obowiązku ujmowania w wykazach nieruchomości, które przez swoją funkcję i przeznaczenie nie mogą zostać wykorzystane na cele budownictwa mieszkaniowego. Chodzi tu np. o grunty zajęte przez pas drogowy lub pokryte wodami. Zmiany te według resortu ułatwią organom sporządzanie wykazów, a KZN będzie szybciej sprawdzał wykazy i łatwiej identyfikował nieruchomości pod zabudowę.

Redukcja barier prawnych ograniczających rozwój mieszkalnictwa

Nowelizacja przepisów ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości to dopełnienie większego pakietu działań wspierających budownictwo mieszkaniowe dostępnego dla osób o niskich i przeciętnych dochodach. Jednym z tych elementów jest obowiązująca już ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych, która redukuje bariery prawne ograniczające rozwój mieszkalnictwa. Od nowego roku na podstawie ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania będą wypłacane dopłaty do czynszów najmu.

Jak podkreśla ministerstwo, przez wiele lat podstawowym problemem polskiego mieszkalnictwa był statystyczny niedobór mieszkań. Od 2016 r. rząd podjął działania legislacyjne, które redukują bariery prawne ograniczające rozwój mieszkalnictwa. Dostępność mieszkań na wynajem dla osób o przeciętnych i niskich dochodach jest jedną z najważniejszych trudności w rozwoju mieszkalnictwa – konkluduje MIiR.