W dniu 27 grudnia 2010 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010. (Dz. U. z 2011 r. Nr 11, poz. 57). Wprowadzone zmiany rozszerzają zakres obowiązków związanych ze statystyką spoczywających na jednostkach samorządu terytorialnego.

Zmiany dokonane w załączniku do rozporządzenia, w pozycji 1.01.007 Ochrona przyrody, krajobrazu i różnorodności biologicznej, nakładają na sejmiki wojewódzkie obowiązek sporządzenia sprawozdania o ochronie przyrody i krajobrazu (OS-7), w formie elektronicznej. Termin sporządzenia sprawozdania za rok 2010 upływa 10 lutego 2011 r.

Zmiany w terminologii wynikłe ze zlikwidowania powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej wprowadzono w wykazie przekazywanych danych w pozycji 1.01.12 (011) Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska. Występujący tam zwrot „fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej” zastąpiono zwrotem „dochody budżetu pochodzące z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej”. Terminy przekazywania sprawozdań nie uległy zmianie.

W pozycji 1.02.02(014) Organizacja państwa, samorząd terytorialny wyłączono z zakresu przedmiotowego badań łączenie funkcji radnego z funkcjami w zarządach dzielnic m. stołecznego Warszawy. Zarządy województw będą przekazywać dane w formie: ST-W – statystyka województwa. Samorząd - w zakresie samorząd; w formie elektronicznej; metoda pełna. Przekazanie danych będzie obowiązkowe i będzie musiało nastąpić do 21 lutego 2011 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, tj. 22 stycznia 2011 r.

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010. (Dz. U. z 2011 r. Nr 11, poz. 57)