Senatorowie chcą m.in., aby przepisy ustawy obowiązywały posłów i senatorów obecnej kadencji, od 1 stycznia 2022 r., żeby wszystkie, a nie tylko – jak w wersji sejmowej – te w kwocie przekraczającej w jednym roku 10 tys. zł, wpłaty członkowskie na rzecz partii politycznych były ujawniane w rejestrach umieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Przyjęli też poprawkę, aby o karach w postaci dożywotniego zakazu pracy w instytucjach publicznych decydował sąd nie obligatoryjnie, a fakultatywnie, a także żeby do katalogu przestępstw włączyć przestępstwo urzędnicze.

Sprzeczność z Konstytucją RP

Opinie o nowelizacji przedstawili eksperci. Prof. Ryszard Piotrowski ocenił, że jest ona niezgodna z konstytucją, m.in. w odniesieniu do zasady określoności i proporcjonalności.

Czytaj też: Ustawa uchwalona - drakońskie kary i zakazy zatrudniania dla samorządowców i działaczy>>

Na naruszenie zasady proporcjonalności przez wprowadzane przepisy zwrócił też uwagę prof. Artur Nowak-Far, opiniujący ich zgodność z prawem Unii Europejskiej.

W jego ocenie część nowych przepisów jest zgodna z prawem UE, ale wątpliwości pod tym względem budzi m.in. brak dostatecznej ochrony danych osobowych dotyczących umów zawieranych przez partie polityczne i publikacji danych o wpłatach na rzecz partii.

Dr Marcin Walecki uznał za słuszne założenia nowelizacji. Ekspert analizował realizację zaleceń GRECO i OBWE w zakresie korupcji.

Finansowanie partii

- Wprowadzane zmiany idą w dobrym kierunku, ale wymagają doprecyzowania - stwierdził dr Walecki. - Zastrzeżenia budzi jednak m.in. obowiązek penalizacji przez Państwową Komisję Wyborczą naruszeń przez partie polityczne konieczności prowadzenia rejestrów wpłat i umów. A także -  brak harmonizacji przepisów dotyczących finansowania partii, wskazywał także na potrzebę odpowiedniego dostosowania vacatio legis.

Przedstawiciele Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska pozytywnie oceniali zakres dostępu do informacji publicznej proponowany w ustawie, dostrzegali jednak potrzebę doprecyzowania rozwiązań technicznych w tym zakresie.