Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Senacie po wystąpieniu marszałka Bogdana Borusewicza. Dyplomy wręczyli prof. Paweł Swianiewicz, Jolanta Jagodzińska oraz Jerzy Kurella. Gratulacje złożyli laureatom również Marszałek Senatu i prof. Jerzy Regulski.
 
Komisja Konkursowa w składzie:
prof. Michał Kulesza (przewodniczący),
prof. Jadwiga Glumińska-Pawlic,
prof. Jan Jeżewski, prof. Aleksander Noworól,
prof. Paweł Swianiewicz (członkowie),
Sekretarz Komisji: Bogdan Bugdalski,
przy udziale Jolanty Jagodzińskiej jako przedstawiciela Wolters Kluwer Polska postanowiła przyznać następujące nagrody:
 
ROZPRAWY DOKTORSKIE:
I nagrody nie przyznano.
Trzy równorzędne II nagrody (po 4.500 zł każda):
Monika Augustyniak za rozprawę pt. „Jednostki pomocnicze gminy”, promotor – prof. Bogdan Dolnicki, Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji;
Karol Kowalewski za rozprawę pt. „Eksport sektora MSP jako czynnik rozwoju regionalnego na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego”, promotor – prof. Jan Komorowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów;
Agnieszka Sobol za rozprawę pt. „Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju w wybranych jednostkach samorządu lokalnego na przykładzie porównań Polska – Szwecja”, promotor – prof. Elżbieta Lorek, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Wydział Ekonomii.
 
PRACE MAGISTERSKIE:
Dwie równorzędne I nagrody (po 3.500 zł każda):
Adam Gendźwiłł za pracę pt. „Bezpartyjni prezydenci miast i ich znaczenie dla lokalnej polityki”, promotor – dr hab. Mirosława Grabowska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Socjologii;
Joanna Krukowska za pracę pt. „Wielokadencyjni liderzy lokalni w samorządach”, promotor – prof. Paweł Swianiewicz, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.
II nagrody nie przyznano.
Trzy równorzędne III nagrody (po 1.500 zł każda):
Renata Bicz za pracę pt. „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne a prawo własności”, promotor – prof. Mirosław Wyrzykowski, Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego;
Robert Sierzputowski za pracę pt. „Udział obywateli Unii Europejskiej w wyborach lokalnych”, promotor – prof. Mirosław Wyrzykowski, Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego;
Edyta Skrzypkowska za pracę pt. „Ekonomiczne aspekty rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich na przykładzie Bydgoszczy w latach 2004–2008”, promotor – dr Sławomira Kańduła, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii.
Wyróżnienie (1.000 zł):
Dominika Kaszewska-Lis za pracę pt. „Zadania i kompetencje powiatu”, promotor – prof. Małgorzata Stahl, Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji.
 
Wzorem lat ubiegłych, Komisja postanowiła zwrócić się do Pana Włodzimierza Albina, Prezesa Wolters Kluwer Polska, z wnioskiem o publikację, w postaci książkowej, Wydawnictwa Pokonkursowego 2010, zawierającego fragmenty wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych prac magisterskich obronionych w 2009 r.
 
PRACE LICENCJACKIE:
I nagroda (2.000 zł):
Tomasz Zakrzewski za pracę pt. „Zastosowanie instytucji referendum lokalnego na przykładzie odwołania prezydenta miasta Olsztyna w 2008 r.”, promotor – prof. Stefan Opara, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych.
 
Dwie równorzędne II nagrody (1.500 zł):
Ewa Hamera za pracę pt. „Działalność inwestycyjna gminy Cieszyn na przykładzie inwestycji społeczno-kulturalnej «Śląski zamek sztuki i przedsiębiorczości»”, promotor – dr Karina Kuczowic, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń;
Jakub Zabłocki za pracę pt. „Instytucja konsultacji jako forma partycypacji społeczności lokalnych w wykonywaniu władzy publicznej”, promotor – dr Cezary Kociński, Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych „Asesor” we Wrocławiu, Wydział Służb Publicznych.