Kierowca ubiegający się o wpis do ewidencji instruktorów, podpisał, pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenie, iż nie był prawomocnie skazany za wyliczone w oświadczeniu przestępstwa, w tym za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów.

Starosta otrzymał informację z Krajowego Rejestru Karnego, w postaci kartoteki karnej kierowcy. Wynikało z niej, iż w przeszłości mężczyzna został prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów.

W związku z tym starosta skreślił kierowcę z ewidencji instruktorów nauki jazdy.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

Mężczyzna poskarżył się do sądu administracyjnego. Tłumaczył, iż organ nie uwzględnił treści wyroku sądu, w którym nie orzeczono wobec niego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

WSA wyjaśnił, iż ujawnienie faktów, podanych w informacji uzyskanej z Krajowego Rejestru Karnego, z której wynika prawomocne skazanie mężczyzny za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, obligowało starostę do skreślenia kierowcy z ewidencji instruktorów nauki jazdy.

Natomiast fakt uchylenia sformułowanego w wyroku pierwszoinstancyjnym zakazu prowadzenia działalności gospodarczej nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy – podkreślił sąd.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Gliwicach z 29 czerwca 2016 r., sygn. akt II SA/Gl 317/16, nieprawomocny  

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Samorząd Terytorialny
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów