Czy drzewa owocowe można wycinać w ciągu całego roku bez zezwolenia? Czy potrzeba jest zgoda na wycinkę orzecha włoskiego w okresie lęgowym ptaków?

Co do zasady wycinka drzew i krzewów rosnących na terenach miast i wsi wymaga zezwolenia, którego brak skutkuje wymierzeniem kar pieniężnych (art. 83 ust. 1 w zw. z art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody). Z obowiązku uzyskania zezwolenia zwolniona jest wycinka drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni (art. 83f ust. 1 pkt 5 u.o.p.).

Czytaj także:  Nie będzie kar dla właściciela drzewa za to, że gałęzie zwisają nad drogą>>

Orzech włoski to głównie drzewo owocowe

Ustawa nie definiuje jednak pojęcia "drzewa owocowego". Zwykło się przyjmować, że do gatunków owocowych należy zaliczyć te drzewa, które rodzą owoce nadające się do spożycia. W przypadkach wątpliwych, gdy drzewo może być uznane za owocowe lub ozdobne, decydować powinien cel, w którym konkretne drzewo posadzono lub miejsce, gdzie rośnie. Bez znaczenia jest przy tym, czy drzewo owocuje i czy jest zdrowe. Kwalifikacja drzewa jako drzewa owocowego może jednak wymagać wiadomości specjalnych, a w rezultacie powołania biegłego w toku postępowania administracyjnego. Wcześniej można też zasięgnąć opinii ekspertów z wydziału ochrony środowiska.

Pobierz wzór dokumentu w LEX: Decyzja w sprawie zezwolenia na wycięcie drzew >

W praktyce znaczenie ma to, czy drzewa owocowe rosną na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni (która jest zdefiniowana w art. 5 pkt 21 u.o.p.). W takich przypadkach, choćby drzewa rodziły owoce, będą podlegały ochronie na ogólnych zasadach i wymagane będzie zezwolenie na ich usunięcie.

 


Uwaga na gniazda w konarach

Orzech włoski jest najczęściej uprawiany ze względu na owoce, a nie jako drzewo ozdobne. W takiej sytuacji można go usunąć bez zezwolenia.

Zobacz procedurę w LEX: Tetera-Jankowska Maria, Zgoda na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości >

Choć drzewa owocowe można wycinać przez cały rok, to sytuację zmieni obecność w koronie drzewa gniazda ptaków objętych ochroną gatunkową, znajdującego się w wykazie określonym rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Wówczas, zgodnie z art. 56 ustawy o ochronie przyrody w zw. z art. 52 u.o.p. wycięcie drzewa, a w rezultacie zniszczenia gniazda wymagać będzie zgody regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Czytaj w LEX: Odpowiedzialność cywilna za naruszenia obowiązku ochrony środowiska – deliktowa i na zasadzie ryzyka >